Thực hành chống lãng phí trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công của Tổng cục KTTV năm 2020

Đăng ngày: 04-03-2020 | Lượt xem: 289

Thực hiện việc mua sắm tập trung đối với những hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải mua sắm tập trung theo đúng quy định tại Nghị định 151/2017/NĐ-CP; Quyết định số 3962/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ; Công văn số 386/BTNMT-KHTC ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về mua sắm tài sản công năm 2019 theo phương thức tập trung tại Bộ.

Minh họa

Thực hiện việc mua sắm tài sản công theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; Quyết định số 3954/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Thực hiện việc rà soát, sắp xếp lại, xử lý xe ô tô theo quy định tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô và Công văn số 1541/BTNMT-KHTC ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng định mức sử dụng xe ô tô; khẩn trương xây dựng phương án và lộ trình thực hiện khoán xe ô tô công đối với chức danh theo quy định.

Thực hiện nghiêm quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp đã ban hành tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP, Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; tiếp tục đẩy mạnh công tác xử lý các cơ sở nhà đất theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; thực hiện việc kiểm tra, rà soát diện tích đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ do Tổng cục đang quản lý để bố trí sử dụng hợp lý, đúng chế độ, tiêu chuẩn quy định, bảo đảm thực hành TK, CLP.

Thủ trưởng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ được giao đúng mục đích, có hiệu quả và đảm bảo thực hành tiết kiệm trong phạm vi quản lý của mình.

Thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi các diện tích đất sử dụng không đúng quy định của pháp luật, sử dụng đất sai mục đích, sai quy hoạch, kế hoạch sử dụng lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang hóa và lấn chiếm đất trái quy định.

Tin KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: