Thành lập Tổ kỹ thuật vận hành, quản lý các hệ thống thiết bị của tòa nhà Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 10-02-2020 | Lượt xem: 1619
Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 củ Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã thành lập tổ kỹ thuật vận hành, quản lý các hệ thống thiết bị của tòa nhà Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

1. Thành lập Tổ kỹ thuật vận hành, quản lý các hệ thống thiết bị của tòa nhà Tổng cục Khí tượng Thủy văn (sau đây gọi tắt là Tổ kỹ thuật), gồm các ông có tên sau: Ông Phạm Duy Hiếu, Phó Trưởng phòng Kế hoạch, Ban Quản lý các dự án khí tượng thủy văn, Tổ trưởng; Ông Phạm Văn Viên, Điều hành phòng Hành chính, Văn phòng Tổng cục, Tổ phó;  Ông Tô Quang Huy, Chuyên viên, Ban Quản lý các dự án khí tượng thủy văn, Tổ viên; Ông Nguyễn Giang Nam, Ban Quản lý các dự án khí tượng thủy văn, Tổ viên.

2. Tổ kỹ thuật có nhiệm vụ: Thường trực theo dõi, tiếp nhận và tổng hợp thông tin về tình trạng hoạt động của các thiết bị, hạ tầng kỹ thuật từ các đơn vị làm việc trong tòa nhà; chỉ đạo, hướng dẫn bộ phận bảo vệ tòa nhà thực hiện một số công việc phù hợp để kịp thời phản ánh, thông tin và xử lý sự cố liên quan đến thiết bị, hạ tầng kỹ thuật của tòa nhà. Theo dõi, phối hợp thực hiện việc duy tu bảo dưỡng các thiết bị, hạ tầng kỹ thuật như hệ thống máy bơm nước, hệ thống điều hòa, thông gió, hệ thống phòng cháy chữ cháy, thang máy, máy phát điện; đôn đốc, giám sát các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo trì thực hiện đầy đủ nội dung công việc đã ký kết, đảm bảo tuân thủ quy trình quản lý, vận hành kỹ thuật của tòa nhà.  Xử lý các sự cố (sự cố nhỏ) đối với toàn bộ hệ thống trang thiết bị của tòa nhà; trường hợp có sự cố lớn hoặc khẩn cấp phải kịp thời báo cáo Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Quản lý các dự án khí tượng thủy văn và các đơn vị liên quan tình trạng, phương án xử lý, khắc phục hư hỏng; chịu trách nhiệm xây dựng, đề xuất kế hoạch cung ứng, quản lý vật tư tiêu hao và nhiên liệu vận hành các hệ thống thiết bị, hạ tầng kỹ thuật tòa nhà.

Tổ kỹ thuật hoạt động cho đến khi có quyết định mới về vận hành, quản lý các hệ thống thiết bị của tòa nhà Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Tin KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: