Mua sản phẩm dự báo của Trung tâm Dự báo hạn vừa Châu Âu của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Đăng ngày: 07-03-2020 | Lượt xem: 293
Sau khi xem xét đề nghị của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia về việc trình phê duyệt Dự toán kinh phí và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Mua sản phẩm dự báo của Trung tâm Dự báo hạn vừa Châu Âu”.

Dự toán kinh phí và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Mua sản phẩm dự báo của Trung tâm Dự báo hạn vừa Châu Âu” của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia với các nội dung cụ thể:  Dự toán kinh phí “Mua sản phẩm dự báo của Trung tâm Dự báo hạn vừa Châu Âu” của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia là 42.000 EUR (Bốn mươi hai nghìn Euro) tương đương 1.098.384.000 đồng (Một tỷ, không trăm chín mươi tám triệu, ba trăm tám mươi tư nghìn đồng)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tên gói thầu: Mua sản phẩm dự báo của Trung tâm Dự báo hạn vừa Châu Âu. Nguồn kinh phí: Nguồn các hoạt động kinh tế thuộc ngân sách nhà nước. Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu, một giai đoạn, một túi hồ sơ. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2020. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020).

Minh họa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phê duyệt hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên theo đúng nội dung, dự toán được duyệt.

Tin KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: