Một số tiêu chí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước của Tổng cục KTTV năm 2020

Đăng ngày: 02-03-2020 | Lượt xem: 283
Trong năm 2020, tiếp tục đẩy mạnh việc quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi tiêu ngân sách nhà nước để giảm chi thường xuyên. Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 bố trí cho các đơn vị triệt để tiết kiệm, trong đó:

Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương, trong đó, phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 12% các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, sử dụng xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí; tiết kiệm tối thiểu 15% chi đoàn ra, đoàn vào.

Tiết kiệm triệt để trong quản lý, sử dụng kinh phí của đề tài nghiên cứu khoa học, không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, thiếu tính khả thi.

Rà soát các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định để ưu tiên bố trí nguồn lực đối với các chương trình, dự án cần thiết, hiệu quả, cắt giảm các chương trình, dự án có nội dung trùng lặp, kém hiệu quả.

Tăng cường thực hành TK, CLP thông qua việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến các quy định của Luật thực hành TK, CLP để có kế hoạch bổ sung, sửa đổi, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành; loại bỏ các nội dung quy định không phù hợp với yêu cầu thực hành TK, CLP; các quy định thiếu chặt chẽ, dễ gây sơ hở, lợi dụng, lãng phí tiền, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên thiên nhiên. Các đơn vị được giao chủ trì cần phải có giải pháp cụ thể để thực hiện đúng tiến độ: (i) Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Quyết định số 3116/QĐ-BTNMT ngày 05/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường), (ii) Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (điều chỉnh) của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn năm 2016-2020 (Quyết định số 2234/QĐ-BTNMT ngày 19/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Minh họa

Đẩy mạnh đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; tiếp tục ban hành đơn giá lĩnh vực sự nghiệp công để phục vụ công tác đặt hàng. Đẩy mạnh việc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập cho giai đoạn mới.

Tin KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: