Ban hành Khẩu hiệu hành động của ngành Khí tượng Thuỷ văn

Đăng ngày: 08-02-2020 | Lượt xem: 1069

Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục,

I. MỤC TIÊU CỦA KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Khí tượng Thủy văn trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Khí tượng Thủy văn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Khẩu hiệu hành động thể hiện cam kết của ngành Khí tượng Thủy văn trước yêu cầu của Đảng, Nhà nước, cộng đồng xã hội và từng người dân về việc tăng cường quản lý nhà nước hoạt động khí tượng thủy văn, phục vụ hiệu lực, hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia và phòng, chống thiên tai.

II. Ý NGHĨA CỦA KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

- Thống nhất: Hoạt động khí tượng thủy văn được quản lý tập trung, thống nhất, đồng bộ trong phạm vi cả nước; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Khí tượng Thủy văn thống nhất đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

- Chính xác: Công tác quan trắc trên mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia do Tổng cục Khí tượng Thủy văn xây dựng, quản lý và khai thác phải bảo đảm tính chính xác theo quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Liên tục: Mạng lưới thu, nhận và truyền tin của ngành Khí tượng Thủy văn phải được thực hiện liên tục, có tốc độ cao, diện bao phủ phù hợp, đáp ứng yêu cầu của công tác trong mọi tình huống.

- Tin cậy: Nội dung bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn do Hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia ban hành phải bảo đảm đủ độ tin cậy đối với từng loại hình thiên tai, thời tiết, thủy văn, hải văn.

- Kịp thời: Thông tin khí tượng thủy văn phải được cập nhật, phản ánh, cung cấp theo sát diễn biến của hiện tượng khí tượng thủy văn và phục vụ kịp thời, phù hợp nhu cầu người sử dụng.

III. THỰC HIỆN KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

Toàn thể đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm quán triệt và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bám sát mục tiêu, nội dung ý nghĩa Khẩu hiệu hành động của ngành Khí tượng Thủy văn

Tin KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: