Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo kết quả nhiệm vụ đặc thù năm 2019 của Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn

Căn cứ Quyết định số 2779/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Ngày đăng: 31/12/2019

Phê duyệt đề án Duy trì hoạt động của các trạm KTTV, trạm rada thời tiết thuộc các Dự án Hợp phần 2- WB5, ODA Phần Lan

Thực hiện Văn bản số 6799/BTNMT-KHTC ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thẩm định phê duyệt đề án Duy trì hoạt động thường xuyên của các trạm quan trắc khí tượng thủy văn và để có cơ sở trình Bộ xem xét, phê duyệt và bố trí kinh phí năm 2020 thực hiện đề án Duy trì hoạt động thường xuyên cho các công trình xây dựng và thiết bị được đầu tư mới được đầu tư từ dự án Hợp phần 2 “Tăng cường hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm” thuộc Dự án “Quản lý thiên tai” (VN - Haz) do WB tài trợ; đề án “Duy trì hoạt động cho 05 trạm ra đa thời tiết Pha Đin, Việt Trì, Quy Nhơ

Ngày đăng: 30/12/2019

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ mua sắm thiết bị phục vụ mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn của Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn năm 2020

Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Ngày đăng: 25/12/2019

Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Thực hiện Văn bản số 4389/BTNMT-KHTC ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuẩn bị báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã nghiên cứu Nghị quyết số 69/2018/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng: 25/12/2019

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Thực hiện Văn bản số 4389/BTNMT-KHTC ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuẩn bị báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã nghiên cứu Nghị quyết số 69/2018/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng: 25/12/2019

Phê duyệt nhiệm vụ “Chi hoạt động thí nghiệm, phân tích mẫu môi trường” của Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn năm 2019

Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Ngày đăng: 18/12/2019

Các kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững theo Quyết định số 622/QĐ-TTg

Thực hiện Văn bản số 6248/BTNMT-KHTC ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo tình hình thược hiện các mục tiêu phát triển bền vững theo Quyết định số 622/QĐ-TTg, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) xin báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu số 13.3a trong Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

Ngày đăng: 16/12/2019

Các kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững theo Quyết định số 622/QĐ-TTg (2)

Thực hiện Văn bản số 6248/BTNMT-KHTC ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo tình hình thược hiện các mục tiêu phát triển bền vững theo Quyết định số 622/QĐ-TTg, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) xin báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu số 13.3a trong Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

Ngày đăng: 16/12/2019

Báo cáo đánh giá tình hình triển khai Đề án ứng dụng CNTT-TT trong hệ thống thống kê nhà nước

Thực hiện Công văn số 6424/BTNMT-KHTC ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo đánh giá tình hình triển khai Đề án ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT-TT) trong hệ thống thống kê nhà nước, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) xin báo cáo về tình hình tổ chức, triển khai các nội dung của kế hoạch thực hiện Đề án ứng dụng CNTT-TT trong hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày đăng: 10/12/2019

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình phát triển KTXH tháng 11 và 11 tháng năm 2019

Thực hiện Văn bản số 6125/BTNMT-KHTC ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình phát triển KTXH tháng 11 và 11 tháng năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) xin báo cáo tình hình thực hiện đến tháng 11 và 11 tháng năm 2019 các nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết nêu trên của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 12/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 01 năm 2019

Ngày đăng: 02/12/2019

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Dự án “Nâng cấp khả năng đo mưa, dự báo bão và giông sét của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia”

Thực hiện Văn bản số 6360/BTNMT-KHTC ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2493/BTNMT-KHTC ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) rà soát các chương trình, dự án đã ký kết và có hiệu lực, đang triển khai thực hiện để đề xuất cắt giảm những nội dung chưa thật sự cấp bách, cắt giảm các khoản chi mang tính chất quản lý hành chính đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm trên cơ sở thống nhất với nhà tài trợ .

Ngày đăng: 30/11/2019