Rà soát, đề xuất điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 3954/QĐ-BTNMT về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày đăng: 26/03/2020

Nâng cao nhận thức, Tăng cường công tác chỉ đạo, Thực hiện công khai trong thực hành TK, CLP

Xác định thực hành TK, CLP là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị; tuyên truyền sâu rộng đến từng công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức về thực hành TK, CLP.

Ngày đăng: 20/03/2020

Đề án “Duy trì hoạt động của Trạm Thủy văn hạng I Vân Mịch thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc”

Đảm bảo duy trì hoạt động ổn định của Trạm Thủy văn hạng I Vân Mịch trong năm 2020 và các năm tiếp theo, góp phần hiện đại hóa mạng lưới điều tra cơ bản, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo phục vụ tốt công tác phòng chống thiên tai, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn do Đài KTTV khu vực Đông Bắc quản lý.

Ngày đăng: 17/03/2020

Tổng kết, đánh giá thực hiện viện trợ của CP Việt Nam cho CP Lào giai đoạn 2016-2020 và dự kiến giai đoạn 2021-2025

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động, chương trình, dự án hợp tác với phía Lào sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào theo các hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ giai đoạn 2016-2020:

Ngày đăng: 16/03/2020

Thường xuyên kiểm tra, Đẩy mạnh cải cách hành chính, Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý về thực hành TK, CLP

Tăng cường công tác kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành TK, CLP; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về các lĩnh vực liên quan đến thực hành TK, CLP; xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể (giao thành chỉ tiêu) liên quan đến thực hành TK, CLP. Xây dựng kế hoạch và tập trung tổ chức kiểm tra một số nội dung, công trình trọng điểm, cụ thể cần tập trung vào các lĩnh vực sau: Quản lý, sử dụng đất đai.

Ngày đăng: 15/03/2020

Góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP)

Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP), Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường một số nội dung.

Ngày đăng: 13/03/2020

Rà soát, đề xuất điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thực hiện Văn bản số 1106/BTNMT-KHTC ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc về việc rà soát, đề xuất điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ngày đăng: 12/03/2020

Mua sản phẩm dự báo của Trung tâm Dự báo hạn vừa Châu Âu của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sau khi xem xét đề nghị của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia về việc trình phê duyệt Dự toán kinh phí và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Mua sản phẩm dự báo của Trung tâm Dự báo hạn vừa Châu Âu”.

Ngày đăng: 07/03/2020

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện đặt hàng năm 2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) kính trình Bộ phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện đặt hàng của Tổng cục năm 2020, cụ thể như sau:

Ngày đăng: 05/03/2020

Một số tiêu chí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước của Tổng cục KTTV năm 2020

Trong năm 2020, tiếp tục đẩy mạnh việc quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi tiêu ngân sách nhà nước để giảm chi thường xuyên. Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 bố trí cho các đơn vị triệt để tiết kiệm, trong đó:

Ngày đăng: 02/03/2020

Nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Tổng cục KTTV năm 2020

Việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành TK, CLP năm 2020 phải được coi là yếu tố quan trọng, tạo cơ sở để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình hành động thực hành TK, CLP giai đoạn 2016 - 2020, để đạt được các yêu cầu đó, việc thực hành TK, CLP trong năm 2020 cần triển khai làm tốt các nhiệm vụ cụ thể.

Ngày đăng: 01/03/2020

Thành lập Tổ kỹ thuật vận hành, quản lý các hệ thống thiết bị của tòa nhà Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 củ Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã thành lập tổ kỹ thuật vận hành, quản lý các hệ thống thiết bị của tòa nhà Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Ngày đăng: 10/02/2020

Tổng hợp đơn giá sản phẩm và hướng dẫn áp dụng

Phần tổng hợp Đơn giá sản phẩm, bao gồm: các khoản mục chi phí trực tiếp (như cách tính nêu trên) và chi phí chung. Chi phí chung cho nhóm III (gồm hoạt động quan trắc KTTV; dự báo, cảnh báo KTTV, quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu KTTV): chi ngoại nghiệp 20%, chi nội nghiệp 15% trên chi phí trực tiếp theo quy định tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017.

Ngày đăng: 09/02/2020