Nội dung nhiệm vụ đo đạc khảo sát thủy văn năm 2020

Đăng ngày: 21-01-2020 | Lượt xem: 1175
Vụ Kế hoạch - Tài chính đã xin ý kiến về nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ đo đạc khảo sát thủy văn năm 2020,theo chức năng, nhiệm vụ được giao,Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế có giải trình.

Đề cương cơ bản đầy đủ các nội dung, hạng mục theo mẫu Phụ lục số 04a tại Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ chuyên môn đặc thù nên sử dụng Mẫu Phụ lục số 04b (Mẫu đề cương nhiệm vụ chuyên môn) sẽ phù hợp hơn.

Tại phần Dự toán kinh phí: Đề nghị bỏ phần“Kinh phí thẩm định tài liệu (Trung tâm Quan trắc KTTV)” do không có trong dự toán và để phù hợp với thực tế.

Xem xét thống nhất về vị trí phân tích mẫu chất lượng nước. Vì trong Đề cương có nêu“Mẫu nước được bảo quản lạnh và được chuyển về Phòng Thí nghiệm phân tích môi trường khu vực III để phân tích”. Còn trong Tờ trìnhthì “Mẫu nước được bảo quản lạnh và được chuyển về Phòng Thí nghiệm phân tích môi trường khu vực I để phân tích”.

Ảnh minh họa

Đơn vị chủ trì cần có kế hoạch thay thế tuyến Duy Nghĩa, Hà Bằng, Xuân An trong những năm tới do những tuyến này đã được đo đạc trong một khoảng thời gian đủ dài. Bổ sung đánh số trang để tiện theo dõi, nhận xét.

Vụ KHQT

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: