Chỉ đạo điều hành

Làm việc với Vụ Nông nghiệp – Văn phòng Chính phủ về Quyết định ban hành cấp độ rủi ro thiên tai, dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai. (07/04/2021)

Thông báo của Tổng cục

Tổng cục Khí tượng Thủy văn phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” (29/03/2021)

Hoạt động Đảng, đoàn thể

Tuổi trẻ ngành tài nguyên và môi trường tích cực tổ chức ngày hội “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” (04/04/2021)

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Để sức sống, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi trường tồn! (12/05/2020)