Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Đăng ngày: 18-08-2021 | Lượt xem: 790
Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã có công văn gửi các đơn vị, tổ chức đoàn thể của Tổng cục triển khai thực hiện như sau:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và đặc điểm, tình hình thực tiễn, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với tổ chức đoàn thể các cấp tuyên truyền phổ biến, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất Kế hoạch hành động được ban hành theo Quyết định số 1163/QĐ-BTNMT.

Vụ Tổ chức cán bộ theo dõi, phối hợp, đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch hành động được ban hành theo Quyết định số 1163/QĐ- BTNMT. Tổng hợp định kỳ báo cáo Tổng cục trưởng và các cơ quan chức năng theo quy định.

Văn phòng Tổng cục, Tạp chí Khí tượng Thủy văn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện việc tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục trong cộng đồng xã hội về ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học; có thái độ và hành vi ứng xử đúng đắn với môi trường, vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Công đoàn Tổng cục, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng cục tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các công đoàn viên, đoàn viên thanh niên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do các tổ chức đoàn thể ở Trung ương và cấp trên tổ chức, phát động.

/upload/files/2021/2215-signed.pdf

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: