Họp Ban chỉ đạo của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về công tác xây dựng, tổ chức bộ máy của Tổng cục

Đăng ngày: 22-02-2021 | Lượt xem: 482
Sáng ngày 22/2/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã tổ chức cuộc họp của Ban chỉ đạo Tổng cục KTTV về công tác xây dựng đề án tổ chức bộ máy và mô hình hoạt động của Tổng cục KTTV. Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV ông Trần Hồng Thái đã tham dự và chỉ đạo tại cuộc họp.

Quán triệt thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; thực hiện các quy định mới của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, giảm tầng nấc trung gian, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành trong thời gian tới, việc rà soát tổ chức bộ máy và mô hình hoạt động của Tổng cục KTTV đã được toàn thể lãnh đạo Tổng cục KTTV đánh giá là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Tổng cục KTTV trong năm 2021, là tiền đề cho những năm tiếp theo. Việc xây dựng mô hình tổ chức bộ máy thành công sẽ phản ánh những mục tiêu mà Tổng cục đã đề ra trong kế hoạch công tác năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2025, chiến lược phát triển ngành KTTV giai đoạn 2021-2030.

Triển khai Nghị định số 101/2020/NĐ-CP và thực hiện theo công văn số 4904/BTNMT-TCCB ngày 09/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động và đề xuất phương án kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Bộ. Tổng cục KTTV đã rà soát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác, đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về KTTV, tổ chức bộ máy và kinh phí hoạt động. Đánh giá việc đáp ứng các tiêu chí duy trì Tổng cục KTTV, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị đã được phân công cụ thể, rõ ràng, không trùng lắp, chồng chéo, số lượng người làm việc của các đơn vị đều đáp ứng tiêu chí thành lập tổ chức theo quy định. Trong cuộc họp, tất cả các Đài KTTV khu vực, các đơn vị sự nghiệp, các Vụ chức năng đều thống nhất ý kiến đề xuất xin giữ lại Tổng cục KTTV.

Xây dựng phương án tổ chức lại Tổng cục KTTV đảm bảo thiết thực, phù hợp

Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về đảm bảo tinh gọn bộ máy, tổ chức, biên chế, nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi công vụ, Tổng cục KTTV xác định các mục tiêu về sắp xếp tổ chức bộ máy: Tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tính liên thông, thống nhất đối với hoạt động KTTV; Tăng năng lực tự động hóa, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, nâng cao tính chuyên môn, nghiệp vụ của Ngành KTTV, đáp ứng đầy đủ, kịp thời thông tin có độ tin cậy cao, phục vụ chủ động, hiệu quả các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia; Tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người lao động thông qua các hoạt động cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật, tăng người hưởng lương từ hoạt động tự chủ, cung cấp dịch vụ KTTV.

Giảm dần các đầu mối, tầng nấc trung gian, tinh gọn bộ máy; Giảm dần các nhiệm vụ do các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành KTTV thực hiện chỉ đơn thuần có tính chất thương mại, dịch vụ, tập trung tăng cường năng lực nhằm thực hiện tốt việc cung ứng những dịch vụ công về KTTV cần thiết hoặc tối cần thiết mà chỉ có Nhà nước mới có đủ cơ sở pháp lý và nguồn lực thực hiện.

Xây dựng phương án điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục theo các giai đoạn. Phương án tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Tổng cục cần rà soát đối với các đơn vị thuộc khối Trung ương và tại địa phương, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc Tổng cục đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, giảm đầu mối theo quy định nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu công tác chung của Tổng cục. Việc thực hiện theo giai đoạn và lộ trình sẽ giúp bộ máy của Tổng cục không có sự xáo trộn tiêu cực, hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu liên tục, đồng bộ giữa công tác quản lý và công tác chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng của công tác KTTV, phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV ông Trần Hồng Thái phát biểu tại cuộc họp

Để thực hiện được những mục tiêu trên, tại cuộc họp Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái yêu cầu thảo luận tập trung vào các nội dung: Rà soát lại mô hình tổ chức bộ máy của Tổng cục bao gồm các đầu mối, phương hướng, cơ cấu, phương thức hoạt động. Phân loại các loại hình tổ chức để có đề án phù hợp. Xây dựng dự thảo đề cương đề án đối với từng loại hình tổ chức như: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị: Sát nhập, chia tách, tổ chức lại bộ máy... Loại hình của cơ quan quản lý nhà nước tham mưu tổng hợp, văn phòng, các Vụ liên quan. Loại hình về đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục và loại hình về mô hình các Đài khu vực, trong từng loại mô hình có các nhóm khác nhau, từng loại hình của đơn vị sự nghiệp cũng khác nhau...

Rà soát để cụ thể hóa theo từng tiêu chí, thành lập Ban chỉ đạo gồm Lãnh đạo Tổng cục, thủ trưởng các đơn vị, chia theo các nhóm, các Tổ công tác, chọn ra những phương án điển hình để làm mẫu sau đó nhân rộng. Khẩn trương hoàn thiện các Dự thảo để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tại cuộc họp, Vụ Tổ chức cán bộ đã báo cáo ngắn gọn về thành phần, chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo và các Tổ công tác, thống nhất phương án phân công nhiệm vụ của các Tổ công tác, xin ý kiến các đơn vị tại cuộc họp.

Thủ trưởng các đơn vị có trụ sở ngoài Hà Nội tham dự cuộc họp qua hệ thống trực tuyến

Tại cuộc họp đã thống nhất thành lập Ban chỉ đạo và 05 Tổ công tác xây dựng đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục, khối cơ quan Tổng cục, khối Đài KTTV khu vực và khối các đơn vị sự nghiệp do Tổng cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng trực tiếp phụ trách, chịu trách nhiệm điều hành, chỉ đạo công việc của từng Tổ.

Bên cạnh đó, Vụ Tổ chức cán bộ cần xây dựng thuyết minh một đề cương hướng dẫn các Tổ công tác xây dựng dự thảo đề án, phương án từng nhiệm vụ, từng cán bộ làm việc tại các đơn vị sẽ tiến hành sát nhập, chia tách, điều chỉnh, sắp xếp... Các Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổ công tác đã được phân công, chịu trách niệm xây dựng đề án đề xuất, sắp xếp, chia tách các đơn vị theo yêu cầu vị trí công tác và chức năng chuyên môn, giảm đầu mối đơn vị sự nghiệp, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và bộ máy của các đơn vị tại thuộc khối Trung ương và địa phương theo lộ trình giai đoạn 2021-2026 và 2026-2030.

Thống nhất ý kiến xin giữ lại Tổng cục và tiếp tục giữ lại các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Toàn thể lãnh đạo các đơn vị chia sẻ những khó khăn chung của Tổng cục KTTV, quyết tâm hoàn thiện xây dựng đề án tổ chức bộ máy và mô hình hoạt động của Tổng cục KTTV sớm trình Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thủ trưởng các đơn vị có trụ sở tại Hà Nội tham dự cuộc họp

Toàn cảnh cuộc họp

Bài và ảnh: Thu Hằng

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: