Tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính năm 2020 của Tổng cục KTTV

Đăng ngày: 28-12-2020 | Lượt xem: 11097
Tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính năm 2020 của Tổng cục KTTV

2.1. Về chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Tổng cục KTTV luôn xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của đơn vị, do đó đã tập trung chỉ đạo triển khai, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Tổng cục trong việc thực hiện chương trình công tác và Kế hoạch CCHC năm 2020 bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả, đồng thời gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác đánh giá cán bộ đối với người đứng đầu đơn vị, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị với công tác này; tiếp tục hoàn thiện thể chế tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách về KTTV; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, tác phong, lề lối làm việc.

Việc chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện công tác CCHC được thực hiện dưới nhiều hình thức, như: thông qua các văn bản chỉ đạo; các cuộc họp giao ban, sơ kết, tổng kết của Tổng cục và các đơn vị; các đợt phát động thi đua, tuyên truyền,… nhằm thực hiện kịp thời và hiệu quả.

2.2. Công tác thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trực thuộc Tổng cục về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của công tác CCHC; thường xuyên cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và thông tin về các hoạt động CCHC của Tổng cục, các đơn vị trực thuộc lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục; tổ chức các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ CCHC của Tổng cục.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền phố biến kiến thức về KTTV nhất là các hiện tượng KTTV nguy hiểm và cách phòng tránh, gắn với công tác phổ biến, chính sách pháp luật về KTTV.

2.3. Kiểm tra cải cách hành chính

Trong năm 2020, do diễn biến phức tạp của tình hình Covid -19 nên Tổng cục KTTV không thực hiện việc kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Văn phòng TCKTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: