Tình hình thực hiện Chương trình công tác và Quy chế làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường của Tổng cục KTTV năm 2020

Đăng ngày: 28-12-2020 | Lượt xem: 819
Tình hình thực hiện Chương trình công tác và Quy chế làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường của Tổng cục KTTV năm 2020

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Bộ TNMT được ban hành kèm theo Quyết định số 2888/QĐ-BTNMT ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ TNMT.

Trên cơ sở Chương trình hành động ban hành kèm theo Quyết định số 91/QĐ-BTNMT ngày 13/01/2020 của Bộ trưởng Bộ TNMT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, Tổng cục KTTV đã ban hành Chương trình công tác năm 2020; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Tổng cục; triển khai nhiệm vụ bảo đảm sát tiến độ và yêu cầu theo Chương trình công tác của Bộ TNMT. Trong quá trình thực hiện, không có vướng mắc.

- Tiếp nhận và thực hiện 12 ý kiến chỉ đạo của ãnh đạo Bộ TNMT tại các cuộc giao ban và Bộ trưởng làm việc với ãnh đạo các tỉnh, thành phố.

- Tổ chức thực hiện Quyết định số 146/QĐ-BTNMT ngày 17/01/2020 của trưởng Bộ TNMT, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn tại 11 tỉnh (Yên Bái, Bắc Kạn, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Gia ai, Kiên Giang, Cà Mau, Tây Ninh). Kiểm tra tập trung vào các đối tượng: Ủy ban nhân dân các tỉnh; Hồ chứa thủy điện, thủy lợi; Vườn Quốc gia; Sân bay và Cáp treo; các cơ quan thẩm định, thẩm tra dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.

- Tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2020 đối với 05 Đài Khí tượng Thủy văn khu vực: Việt Bắc, Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, Đoàn kiểm tra đã tập trung vào các nội dung: công tác chuẩn bị dự báo trước m a mưa bão, lũ năm 2020; công tác bảo dưỡng, bảo quản công trình, phương tiện đo trên toàn mạng lưới; duy trì và bảo đảm đường truyền thông tin liên lạc để cung cấp các thông tin, dữ liệu KTTV kịp thời trong mọi tình huống.

- Thực hiện các nhiệm vụ của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) của Bộ TNMT: Kiện toàn tổ chức của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN năm 2020; đề xuất thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo năm 2020; Kế hoạch công tác PCTT và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ năm 2020. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai trong việc kiểm tra công tác PCTT tại tỉnh ong An, Tiền Giang, Điện Biên, Sơn a, Hòa bình.

- Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 của 27 đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành trên các mặt công tác

3.1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và triển khai thi hành pháp luật về khí tượng thuỷ văn

a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)

- Năm 2020, Tổng cục KTTV được Bộ TNMT giao xây dựng 05 Thông tư, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:

+ Sửa đổi Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai. Hiện nay nhiệm vụ này đã được chuyển sang Chương trình công tác năm 2021.

+ Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước; Thông tư quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn: Đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành (Thông tư số 01/2020/TT-BTNMT ngày 29/4/2020 và Thông tư số 08/2020/TT-BTNMT ngày 11/9/2020).

+ Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề m t và đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn; Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới; Thông tư quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn: Đã hoàn thiện trình Bộ ban hành.

- Rà soát, điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành VBQPP năm 2020 và đề xuất xây dựng Chương trình VBQPP năm 2021 (Năm 2020, điều chỉnh “Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề m t và đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn” thành “Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn”; bổ sung “Thông tư quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn”).

- Chỉ đạo các đơn vị rà soát các yếu tố quan trắc KTTV, đề xuất sửa đổi Thông tư số 05/2016/TT-BTNMT ngày 13/5/2016 của Bộ trưởng Bộ TNMT quy định nội dung quan trắc KTTV đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia.

- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Thông tư số 30/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ TNMT quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng.

- Phối hợp với Vụ Pháp chế xây dựng và trình Bộ trưởng ký văn bản hợp nhất của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của uật KTTV và Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP.

b) Triển khai thi hành pháp luật về khí tượng thuỷ văn

- Kiểm tra thi hành pháp luật KTTV theo kế hoạch được Bộ phê duyệt:

+ Thành lập 06 Đoàn Kiểm tra kiểm tra 11 tỉnh/thành phố. Nội dung tập trung vào kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật KTTV đối với chủ công trình phải quan trắc KTTV theo quy định tại Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của uật KTTV và Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP, như: công trình hồ chứa thủy điện, hồ chứa thủy lợi, công trình Sân bay, công trình cáp treo…lập biên bản làm việc và thẳng thắn chỉ ra các sai phạm của chủ công trình, yêu cầu khắc phục và báo cáo về Tổng cục (có báo cáo Bộ chi tiết tại văn bản riêng).

+ Đoàn Kiểm tra cũng đã làm việc với Ủy ban nhân dân Tỉnh và các Sở, ngành có liên quan để trao đổi, thảo luận về tình hình triển khai, thi hành các văn bản quy phạm pháp luật và trách nhiệm quản lý nhà nước lĩnh vực KTTV của địa phương.

- Trình Bộ ký văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực KTTV ban hành năm 2020, bao gồm: Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/ 5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của uật Khí tượng thủy văn, Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai và Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước (Công văn số 2803/BTNMT-TCKTTV ngày 26/5/2020 của Bộ TNMT).

- Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 01/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã trình Bộ trưởng ký Quyết định số 1183/QĐ-BTNMT ngày 27/5/2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TNMT.

c) Tham gia xây dựng văn bản QPPL

Cử cán bộ tham gia Tổ soạn thảo, ban Biên tập xây dựng Chiến lược, văn bản pháp luật của các Bộ, Ngành theo yêu cầu và tham gia xây dựng, góp ý gần 40 văn bản quy phạm pháp luật, do Bộ TNMT và các Bộ, Ngành khác chủ trì xây dựng.

3.2. Về công tác quản lý hệ thống quan trắc, dự báo, cảnh báo và thông tin dữ liệu KTTV

a) Quản lý hệ thống quan trắc, dự báo, cảnh báo và thông tin dữ liệu KTTV quốc gia

- Theo dõi, chỉ đạo các đơn vị làm công tác dự báo thực hiện nghiêm túc, tuân thủ các Quy trình dự báo, cảnh báo đã ban hành; các bản tin dự báo, cảnh báo đã được gửi đầy đủ, kịp thời đến các đơn vị theo Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai; nghiêm túc “Triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập m n” theo Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung các bản tin dự báo cảnh báo đảm bảo độ tin cậy phục vụ tốt công tác phòng, chống thiên tai; cảnh báo, dự báo kịp thời, sát diễn biến của 13 cơn bão và 01 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), trong đó có 08 cơn bão và 01 ATNĐ ảnh hướng trực tiếp đến đất liền nước ta (cơn số 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13), 21 đợt không khí lạnh (có 03 đợt rét đậm ở phía Đông Bắc Bộ), 13 đợt nắng nóng và 16 đợt mưa lớn trên diện rộng, 17 đợt lũ trên phạm vi cả nước. Ngoài ra, đã theo dõi và dự báo, cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ; tình hình thiếu nước, xâm nhập m n ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ; thực hiện tốt công tác dự báo phục vụ Quy trình liên hồ chứa cho 11 lưu vực sông trên toàn quốc; dự báo phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân năm 2019-2020.

- Đã chỉ đạo:

+ Trung tâm Quan trắc KTTV và các Đài KTTV khu vực đảm bảo công tác bảo trì, bảo dưỡng khắc phục khi có sự cố đối với các trạm đo mưa, đo gió và hải văn tự động, duy trì hoạt động ổn định mạng lưới trạm KTTV quốc gia; đảm bảo chất lượng điều tra cơ bản; làm tốt công tác kiểm định phương tiện đo KTTV; hướng dẫn phòng Quản lý lưới trạm của các Đài KTTV khu vực bảo dưỡng và thay thế thiết bị định kỳ; rà soát các quy trình, quy định.

+ Các Đài KTTV khu vực bảo vệ hành lang kỹ thuật, các tác động ảnh hưởng của phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương đến hành lang kỹ thuật trạm. Phối hợp ch t chẽ với các tỉnh cập nhật thông tin về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2030, tham mưu Tổng cục xây dựng Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV cho những năm tiếp theo.

+ Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống máy chủ, các hệ thống thông tin chuyên ngành KTTV thông suốt trong mọi tình huống; thu thập, xử lý, lưu trữ số liệu KTTV đầy đủ, chính xác; phát báo quốc tế số liệu KTTV thời gian thực đảm bảo đúng quy định của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO); đảm bảo cổng trao đổi thông tin dữ liệu KTTV phục vụ dự báo KTTV giữa các đơn vị trong và ngoài Tổng cục KTTV.

b) Quản lý hệ thống KTTV chuyên d ng

Sau hơn 02 năm kể từ khi thành lập Tổng cục KTTV, quản lý Nhà nước đối với các hoạt động KTTV của các công trình và chủ công trình bắt buộc phải quan trắc các yếu tố KTTV và truyền dữ liệu về Tổng cục KTTV phục vụ công tác dự báo, cảnh báo và phòng tránh thiên tai đã có những chuyển biến rõ rệt, các công trình đã thực hiện theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của uật KTTV và Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP. Nhìn chung trong quá trình kiểm tra việc thi hành pháp luật KTTV năm 2020, nhiều công trình và chủ công trình đã thực hiện nghiêm túc theo quy định, bên cạch đó vẫn còn một số đơn vị vẫn còn sai phạm. Các Đoàn kiểm tra đã nghiêm túc kiểm điểm và lập biên bản những sai phạm và yêu cầu các chủ công trình giải trình và có báo cáo khắc phục gửi về Tổng cục KTTV.

Hiện nay, báo cáo định kỳ của các Tỉnh, Sở, ban, ngành chưa chú trọng đến công tác quản lý lĩnh vực KTTV tại tỉnh, ho c các trạm KTTV chuyên d ng tại tỉnh chưa được quan tâm đúng mức. Năm 2020 chỉ có gần 20 lượt báo cáo của Sở TNMT tỉnh gửi về Tổng cục. Do đó, việc nắm bắt thông tin về hoạt động KTTV chuyên dùng trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, chưa được thường xuyên, liên tục.

3.3. Chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ

a) Công tác cán bộ và tổ chức bộ máy

- Trình Bộ: Đề án Vị trí việc làm đề nghị Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ bố trí biên chế công chức cho Tổng cục; phê duyệt tinh giản 13 biên chế trong năm 2020.

- Ban hành Quyết định: giao biên chế đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc Tổng cục; thành lập 05 Đoàn kiểm tra công tác PCTT năm 2020 đối với các Đài KTTV khu vực; thành lập 06 Đoàn Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật KTTV năm 2020 tại 11 tỉnh; thành lập Tổ Quản lý kỹ thuật trụ sở Tổng cục KTTV; kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Tổng cục KTTV; thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra của Tổng cục KTTV; thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện nghiệm vụ “ ập quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”; thành lập Hội đồng biên tập Tạp chí KTTV.

- Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng 97 viên chức, phê duyệt chủ trương ký 06 hợp đồng chuyên môn cho các đơn vị trực thuộc.

- Thực hiện thủ tục: bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu của 09 lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ; 44 lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng cục; điều động, thuyên chuyển, điều động biệt phái, thôi việc, tiếp nhận đối với 25 cán bộ.

- Trình và được Bộ phê duyệt quy hoạch các chức danh ãnh đạo Tổng cục KTTV; phê duyệt quy hoạch theo thẩm quyền các chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc giai đoạn 2020-2021 và giai đoạn 202-2026.

- Cử 09 cán bộ tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ; 123 lượt cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng.

d) Về thực hiện chế độ dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính

- Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động, trong năm 2020 không để xảy ra khiếu nại, tố cáo.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ TNMT năm 2020 đảm bảo tiến độ đề ra theo quy định; Kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

- Báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ TNMT sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; báo cáo Bộ TNMT: kết quả thi hành pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; kết quả phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến năm 2020; kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng đầu năm 2020; kết quả giải quyết công tác khiếu nại, tố cáo năm 2020; kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 114-K /TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011- 2020, xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021- 2030; tình hình giải quyết phản ánh, kiến nghị và bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực.

đ) Công tác thi đua khen thưởng

- Trên cơ sở kế hoạch của Bộ TNMT, Tổng cục đã xây dựng kế hoạch phát động, triển khai các phong trào thi đua năm 2020 tới các đơn vị trực thuộc, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, bám sát điều kiện công tác của các đơn vị.

- Tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng cục KTTV giai đoạn 2020-2025.

- Trình Bộ TNMT danh sách đề xuất khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống bão số 9 và mưa lũ miền Trung (Theo Thông báo của Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng chống thiên tai kèm theo Công văn số 9417/VPCP-NN ngày 10/11/2020 của Văn phòng Chính phủ).

- Trình Bộ TNMT đề cử ứng viên cho Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2020; khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác phòng ngừa, ứng phó, giảm nh rủi ro và tái thiết sau thiên tai năm 2019; công nhận điển hình tiên tiến ngành TNMT giai đoạn 2015-2020; đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2020; đề xuất ý kiến hiệp y khen thưởng Bằng khen chuyên đề của Bộ cho các tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở TNMT các tỉnh.

Văn phòng TCKTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: