Nội dung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Kiên Giang

Đăng ngày: 26-11-2020 | Lượt xem: 763
Nội dung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Kiên Giang

Thực hiện Công văn số 504/BTNMT-TTr ngày 04/02/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chấp thuận kế hoạch kiểm tra năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT ngày 10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 473/QĐ-TCKTTV ngày 23/10/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn (sau đây gọi tắt là Đoàn Kiểm tra) năm 2020 tại tỉnh Cà Mau và Kiên Giang; từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10 năm 2020, Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn tại tỉnh Kiên Giang.

Đoàn Kiểm tra đã kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật khí tượng thủy văn đối với chủ công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn tại Ban Quản lý Vườn quốc gia U Minh Thượng (chủ công trình Vườn quốc gia U Minh Thượng); trao đổi, thảo luận công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang (được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền) và các đơn vị có liên quan của tỉnh.

Căn cứ kết quả kiểm tra tại Biên bản làm việc thực tế của Đoàn Kiểm tra với chủ công trình và kết quả trao đổi, thảo luận các nội dung về thi hành pháp luật khí tượng thủy văn của Đoàn Kiểm tra với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang cùng các đơn vị có liên quan; căn cứ các báo cáo giải trình của các đơn vị được kiểm tra.

Tổng cục Khí tượng Thủy văn thông báo kết quả kiểm tra như sau:

Nội dung kiểm tra

- Làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc trao đổi, thảo luận về tình hình triển khai, thi hành các văn bản quy phạm pháp luật và trách nhiệm quản lý nhà nước lĩnh vực khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật khí tượng thủy văn đối với chủ công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn: Ban Quản lý vườn quốc gia U Minh Thượng (chủ công trình Vườn quốc gia U Minh Thượng).

Văn phòng TCKTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: