Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Kiên Giang

Đăng ngày: 26-11-2020 | Lượt xem: 794
Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Kiên Giang

2.1. Việc ban hành và triển khai thực hiện các văn bản quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

a) Kết quả đạt được

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành các văn bản chỉ đạo các Sở, ban ngành triển khai thực hiện các quy định về quản lý nhà nước hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn: Ban hành Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Công văn số 784/UBND-KT ngày 10/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc triển khai Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, và truyền tin thiên tai; Công văn số 775/STNMT-TNN&KTTV ngày 21/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang gửi các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên toàn tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 703/TCKTTV-QLML ngày 22/5/2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn quốc gia.

Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện phổ biến, tuyên truyền triển khai Luật Khí tượng thủy văn và cập nhật các văn bản thi hành Luật cho các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp tại địa phương với gần 100 lượt tham dự mỗi năm và tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày khí tượng thế giới”; phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện quan trắc và cung cấp thông tin khí tượng thủy văn đối với các chủ công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh.

Đối với việc sử dụng các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phục vụ phòng, chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tuân thủ việc sử dụng các bản tin chính thống của Trung ương, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kiên Giang đồng thời thường xuyên cập nhật sử dụng bản tin mới nhất trong công tác xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 1505/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức vào hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang cho phù hợp với Nghị định số 3/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.

b) Những tồn tại, hạn chế

- Việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, nhiều tổ chức, cá nhân chưa nhận thức rõ trách nhiệm việc thực hiện quan trắc và cung cấp thông tin khí tượng thủy văn phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh và quốc gia.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chưa thực hiện việc thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật khí tượng thủy văn đối với các chủ công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn trên địa bàn.

2.2. Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định về pháp luật khí tượng thủy văn tại Ban Quản lý Vườn quốc gia U Minh Thượng

Ban Quản lý Vườn quốc gia U Minh Thượng đã tổ chức quan trắc theo đúng quy định. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, thiết bị quan trắc đã bị hư hỏng, không quan trắc được. Ban Quản lý Vườn quốc gia U Minh Thượng đã cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang, nhưng chưa thực hiện việc cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc cho hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia và cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Luật Khí tượng thủy văn năm 2015.

Ban quản lý Vườn quốc gia U Minh Thượng chưa cung cấp được hồ sơ về việc thành lập trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng; hồ sơ về kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo. Tuy nhiên, theo ý kiến giải trình của Lãnh đạo Ban Quản lý vườn, hiện nay các cơ quan thanh tra của tỉnh đang tiến hành thanh tra Vườn quốc gia, nên các hồ sơ nêu trên đang được cơ quan thanh tra của tỉnh lưu giữ.

Văn phòng TCKTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: