KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020

Đăng ngày: 28-12-2020 | Lượt xem: 11570
Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

4.1. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chính sách tinh giản biên chế

- Hoàn thành công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2019; thẩm định, phê duyệt bản đăng ký thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 đối với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

- Phê duyệt nguồn quy hoach cấp phòng và tương đương giai đoạn 2019 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 đối với một số đơn vị trực thuộc Tổng cục.

- Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu đối với 12 cán bộ lãnh đạo, quản lý (bổ nhiệm 07, điều động bổ nhiệm 01, bổ nhiệm lại 03, kéo dài thời gian giữ chức vụ 01); bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 03 kế toán trưởng (bổ nhiệm 02, bổ nhiệm lại 01); phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu đối với 24 cán bộ lãnh đạo là cấp trưởng các tổ chức trực thuộc đơn vị trực thuộc Tổng cục (bổ nhiệm 09, bổ nhiệm lại 12, kéo dài thời gian giữ chức vụ 02, giao nhiệm vụ điều hành 01).

- Hoàn thiện thủ tục và đã được Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Quy hoạch các chức danh Lãnh đạo Tổng cục KTTV giai đoạn 2020 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026; phê duyệt Quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị hành chính, cấp trưởng các đơn vị sự nghiệp và Phó Giám đốc các Đài KTTV khu vực trực thuộc Tổng cục KTTV giai đoạn 2020 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026. Trình Bộ bổ nhiệm 01 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV.

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục triển khai thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu vào phần mềm hệ thống quản lý thông tin công chức, viên chức của Bộ nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường, hướng tới Chính phủ điện tử tại đơn vị.

- Trình Bộ tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển đối với 03 viên chức thuộc Tổng cục; ý kiến hiệp y khen thưởng Bằng khen chuyên đề của Bộ cho các tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh; tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác phòng, chống dịch Covid - 2019.

- Thông báo kết quả tinh giản biên chế năm 2020 đối với 13 viên chức thuộc các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện theo quy định.

- Tổ chức Hội thi Quan trắc viên KTTV giỏi toàn quốc lần thứ VI; Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2020 - 2025; Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng cục KTTV lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Tổng cục KTTV và Hội nghị công chức, viên chức khối cơ quan Tổng cục năm 2019.

- Triển khai các phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành KTTV, trong đó Tổng cục KTTV vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến dự và trao Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2; khánh thành Phòng truyền thống của ngành KTTV.

4.2. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

- Rà soát, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết 05 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế và đề xuất nhu cầu bồi dưỡng giai đoạn 2021 - 2025; tổng kết 5 năm thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KTTV giai đoạn 2021 - 2023.

- Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường đề cử cán bộ tham gia: Ban biên soạn và Hội đồng thẩm định các chương trình bồi dưỡng về tài nguyên và môi trường (cử 03 cán bộ); Hội đồng cấp bộ xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15 năm 2020 (cử 01 cán bộ); Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng, chống thiên tai; xây dựng Thông tư hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm và định mức biên chế công chức; Hội đồng sát hạch, tuyển dụng công chức cho Tổng cục; Ban Chỉ đạo lập, tích hợp quy hoạch mạng lưới các trạm quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; cử cán bộ, chuyên gia tham gia biên soạn tài liệu bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hạng II (03 người); cử Lãnh đạo Tổng cục tham gia giảng dạy lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài nguyên và môi trường dành cho Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (01 người); giảng dạy tại Khóa đào tạo sử dụng bộ công cụ ecChart của Trung tâm Dự báo khí tượng hạn vừa của Châu u (ECMWF) cho Cơ quan KTTV Lào (01 người); Tổ biên tập xây dựng Kế hoạch Quốc gia ứng phó thảm họa động đất, sóng thần (01 cán bộ).

- Đào tạo, bồi dưỡng dài hạn trong nước: cử 09 cán bộ đi học đại học liên thông, 04 cán bộ đi học thạc sĩ, 11 cán bộ học cao cấp lý luận chính trị và 01 trung cấp lý luận chính trị.

- Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trong nước: cử 160 cán bộ, cụ thể: tập huấn trực tuyến về công tác văn thư lưu trữ (06 người), ngạch chuyên viên (06 người), ngạch chuyên viên chính (01 người), ngạch chuyên viên cao cấp (01 người), công tác tổ chức cán bộ năm 2020 (32 người), nghiệp vụ đấu thầu qua mạng (15 người), nghiệp vụ công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ (02 người), năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ (18 người), “Kỹ năng quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế” (01 người), Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (03 người), khóa học „Những vấn đề đặt ra đối với tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam trong thời Covid 19” (01 người); các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2020 (05 người), tham gia Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Tài nguyên và Môi trường (01 người), cử cán bộ tham gia khóa học “Kỹ năng biên dịch” (01 người), khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ (01 người); cử cán bộ tham gia biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành KTTV (09 người); khóa đào tạo về ứng phó thảm họa quốc gia - tập trung vào góc độ truyền thông (02 người); cử 50 cán bộ tham dự Tọa đàm về Bình đẳng giới nhân tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020; cử 05 cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1, 2, 3 năm 2020 (trong đó 02 cán bộ học đối tượng 1, 02 cán bộ học đối tượng 2 và 01 cán bộ học đối tượng 3).

- Dài hạn nước ngoài: cử 15 cán bộ tham gia hội thảo, tập huấn và khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài (trong đó 08 cán bộ đã tham gia; 07 cán bộ do dịch Covid -19 nên hoãn chưa tham gia; tiếp nhận và điều động 01 viên chức sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ ở nước ngoài; gia hạn thời gian học tập tiến sĩ tại Trường Đại học Trung ương Đài Loan cho 01 viên chức của Đài Khí tượng cao không; cử 01 cán bộ Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia tiếp tục đi làm chuyên gia tại Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế; trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt chủ trương 01 viên chức Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia đi học tiến sĩ tại Australia; trình Tổng cục trưởng phê duyệt chủ trương cho 02 cán bộ đi nước ngoài về việc riêng.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức đã được gắn với công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cán bộ trong nguồn quy hoạch được ưu tiên xem xét cử đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện các văn bằng, chứng chỉ còn thiếu theo yêu cầu của chức danh bổ nhiệm hoặc chức danh quy hoạch.

Văn phòng TCKTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: