KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020

Đăng ngày: 28-12-2020 | Lượt xem: 11471
Về cải cách tổ chức bộ máy

- Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Tổng cục KTTV đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

- Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo yêu cầu của Nghị quyết số 56/2017/QH14; cập nhật, bổ sung số liệu báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; kết quả đánh giá cơ cấu tổ chức của Tổng cục KTTV nhiệm kỳ 2016 - 2021; rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức; đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động và đề xuất phương án kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

- Đã trình và được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định thành lập và đưa các trạm KTTV được đầu tư từ Hợp phần 2 “Tăng cường hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm” thuộc Dự án “Quản lý thiên tai” vào hoạt động chính thức kể từ ngày 01/01/2020; quyết định thành lập và đưa 05 trạm ra đa thời tiết: Pleiku thuộc Đài KTTV khu vực Tây Nguyên, Quy Nhơn thuộc Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ, Vinh thuộc Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ, Phù Liễn thuộc Đài KTTV khu vực Đông Bắc, Pha Đin thuộc Đài KTTV khu vực Tây Bắc vào hoạt động chính thức; quyết định di chuyển, hạ cấp, đổi tên trạm Thủy văn Chiêm Hóa thuộc Đài KTTV khu vực Việt Bắc; quyết định giải thể trạm Thủy văn Mường Tè, thành lập mới trạm Thủy văn Pắc Ma và đưa trạm vào hoạt động chính thức; quyết định di chuyển Trạm Thủy văn Quỳ Châu thuộc Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ.

- Đang trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt chủ trương di chuyển trạm Thủy văn Bảo Yên và quyết định di chuyển trạm Thủy văn Đạo Đức thuộc Đại KTTV khu vực Việt Bắc; quyết định di chuyển, đổi tên và đưa trạm Khí tượng cao không Tân Sơn Hòa thuộc Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ vào hoạt động chính thức.

- Tiếp tục lập Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của các đơn vị: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia (11 chỉ tiêu), Tạp chí KTTV (08 chỉ tiêu), Đài Khí tượng cao không (04 chỉ tiêu), Đài KTTV khu vực Tây Bắc (12 chỉ tiêu), Đài KTTV khu vực Việt Bắc (14 chỉ tiêu), Đài KTTV khu vực Đông Bắc (19 chỉ tiêu), Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ (09 chỉ tiêu), Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ (18 chỉ tiêu) , Đài KTTV khu vực Tây Nguyên (16 chỉ tiêu), Đài KTTV khu vực Nam Bộ (30 chỉ tiêu), Ban Quản lý các dự án KTTV (02 chỉ tiêu); giao biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2020 cho các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Khối cơ quan Tổng cục và Đài Khí tượng cao không.

Văn Phòng TCKTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: