KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020

Đăng ngày: 28-12-2020 | Lượt xem: 11831
Về cải cách thủ tục hành chính

- Thực hiện thẩm định và trình Lãnh đạo Bộ ký Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV cho 04 tổ chức: Công ty Cổ phần Thiết bị KTTV và môi trường Việt Nam, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ và Trung tâm Động lực học thủy khí môi trường.

- Cử 01 cán bộ tham gia Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư sửa đổi các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư.

- Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 01/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, Tổng cục KTTV đã trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định số 1183/QĐ-BTNMT ngày 27/5/2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực KTTV thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

- Tập trung rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong đó tập trung tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Tổng cục đã có đề xuất giảm 30% tổng giá trị mỗi phiếu thu phí khai thác, sử dụng tài liệu KTTV cho các cá nhân, tổ chức sử dụng tài liệu là đầu vào của quá trình sản xuất, kinh doanh; thời điểm áp dụng là ngay sau khi Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính có hiệu lực và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Trên cơ sở đề xuất của Tổng cục (qua Bộ Tài nguyên và Môi trường), Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 36/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV, theo đó kể từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, nộp phí bằng 70% mức quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 197/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV.

- Việc thực hiện các thủ tục hành chính luôn được Lãnh đạo Tổng cục KTTV quan tâm thực hiện nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, loại bỏ những rườm rà, chồng chéo, tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công cho các tổ chức, cá nhân.

Văn phòng TCKTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: