KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020

Đăng ngày: 28-12-2020 | Lượt xem: 1924
Về cải cách thể chế

1.1. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế

Năm 2020, Tổng cục KTTV được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao xây dựng 05 Thông tư, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 3116/QĐ-BTNMT ngày 05/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL năm 2020), cụ thể:

- Sửa đổi Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai. Hiện nay nhiệm vụ này đã được chuyển sang Chương trình công tác năm 2021.

- Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước; Thông tư quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn: đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành (Thông tư số 01/2020/TT-BTNMT ngày 29/4/2020 và Thông tư số 08/2020/TT-BTNMT ngày 11/9/2020).

- Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt và đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn (được điều chỉnh từ “Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt và đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn”); Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới: đã hoàn thiện trình Bộ ban hành; Thông tư quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm KTTV (được bổ sung).

- Chỉ đạo các đơn vị rà soát các yếu tố quan trắc KTTV, đề xuất sửa đổi Thông tư số 05/2016/TT-BTNMT ngày 13/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nội dung quan trắc KTTV đối với trạm thuộc mạng lưới trạm KTTV quốc gia; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Thông tư 30/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV đối với trạm KTTV chuyên dùng.

- Phối hợp với Vụ Pháp chế xây dựng và trình Bộ trưởng ký văn bản hợp nhất của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn và Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP.

1.2. Triển khai thi hành pháp luật về KTTV

- Kiểm tra thi hành pháp luật KTTV theo kế hoạch được Bộ phê duyệt:

+ Tổ chức thực hiện Quyết định số 146/QĐ-BTNMT ngày 17/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về KTTV, Tổng cục đã thành lập 06 Đoàn kiểm tra tại 11 tỉnh (Ninh Bình, Yên Bái, Bắc Kạn, Gia Lai, Tây Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cà Mau, Kiên Giang, Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng). Đối tượng kiểm tra tập trung vào Ủy ban nhân dân các tỉnh; hồ chứa thủy điện, thủy lợi; vườn Quốc gia; sân bay và cáp treo; các cơ quan thẩm định, thẩm tra dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV. Nội dung kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật KTTV đối với chủ công trình phải quan trắc KTTV theo quy định tại Nghị định số 38/2016/NĐ-CP và Nghị định số 48/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Đoàn Kiểm tra đã làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh và các Sở, ngành có liên quan để trao đổi, thảo luận về tình hình triển khai, thi hành các văn bản quy phạm pháp luật và trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực KTTV của địa phương.

- Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ký văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực KTTV ban hành năm 2020, bao gồm: Nghị định số 48/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai; Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước (Công văn số 2803/BTNMT-TCKTTV ngày 26/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

1.3. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

- Cử cán bộ tham gia Tổ soạn thảo, ban Biên tập xây dựng Chiến lược, văn bản pháp luật của các Bộ, Ngành theo yêu cầu, như: về công tác phòng, chống thiên tai; Thông tư hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm và định mức biên chế công chức.

- Tham gia đóng góp ý kiến đối với các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành khác chủ trì xây dựng, như: dự thảo Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội; dự thảo Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 13/2014/NĐ-CP; dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 và Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018; dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 4

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP; dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân và Nghệ sĩ ưu tú; dự thảo Nghị định liên quan đến quy định về lao động nước ngoài và lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư, giải quyết khiếu nại tố cáo của nhà đầu tư nước ngoài, phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế; dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030; dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí; dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường địa phương; dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; dự thảo Thông tư thống kê và công bố tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ; dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư quy định về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia; dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung của 02 Thông tư quy định thu phí trong lĩnh lực tài nguyên, môi trường; dự thảo sửa đổi Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường; dự thảo Thông tư quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực Quốc gia; dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; dự thảo Thông tư về danh mục và quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu; dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung, biểu mẫu kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê tài nguyên nước,...

Văn phòng TCKTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: