Kết luận về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Kiên Giang

Đăng ngày: 26-11-2020 | Lượt xem: 900
Kết luận về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Kiên Giang Kết luận về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Kiên Giang Kết luận về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Kiên Giang

1. Kết luận

Công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã được quan tâm chỉ đạo, tỉnh đã triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn phục vụ phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kịp thời các văn bản yêu cầu các chủ công trình phải quan trắc, cung cấp thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn theo đúng quy định và tổ chức tuyên truyền pháp luật khí tượng thủy văn. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ phụ trách công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn của tỉnh còn mỏng, chưa được tập huấn chuyên ngành khí tượng thủy văn phù hợp, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khí tượng thủy văn chưa được quan tâm đúng mức; một số chủ công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn chưa chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về tổ chức quan trắc và cung cấp thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn theo quy định.

2. Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

- Chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên trong công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn, tăng cường công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn theo quy định tại Điều 53 Luật Khí tượng thủy văn năm 2015.

- Có văn bản chỉ đạo đối với các chủ công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn thực hiện đúng các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn; đặc biệt đối với Ban quản lý Vườn quốc gia U Minh Thượng khắc phục ngay các tồn tại trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn.

- Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khí tượng thủy văn và cần đẩy mạnh việc áp dụng chế tài xử lý vi phạm pháp luật khí tượng thủy văn để đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn.

- Phối hợp với Tổng cục Khí tượng Thủy văn đánh giá việc tích hợp, lồng ghép mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy, giám sát biến đổi khí hậu trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của tỉnh.

- Hỗ trợ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kiên Giang, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn xây dựng và triển khai thực hiện các dự án liên quan đến điều tra khảo sát khí tượng thủy văn và xói lở, sạt lở bờ sông, kênh, rạch tại tỉnh Kiên Giang để phục vụ công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, xâm nhập mặn và sạt lở bờ sông.

- Chỉ đạo các Sở, ban ngành của tỉnh để có kế hoạch cụ thể trong việc triển khai thực hiện các nội dung, sự phối hợp toàn diện của các đơn vị trong tỉnh thực hiện Công văn số 2803/BTNMT-TCKTTV ngày 26/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai các quy định của Nghị định số 48/2020/NĐ-CP, Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo và giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở ngành có liên quan của tỉnh xây dựng Đề án tổng thể thực hiện các hoạt động khí tượng thủy văn nhằm phục vụ tốt hơn nữa trong công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn, phục vụ hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

3. Kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang

- Đôn đốc, giám sát việc khắc phục tồn tại của các đơn vị đã kiểm tra.

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, tổ chức có công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng và chủ công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác lắp đặt, kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện, dụng cụ, máy đo chuyên ngành khí tượng thủy văn; thực hiện cung cấp các thông tin, số liệu đo đạc các yếu tố khí tượng thủy văn; thực hiện quy chế phối hợp dự báo khí tượng thủy văn mùa mưa lũ đối với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kiên Giang, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ theo quy định.

- Gửi Báo cáo kết quả thực hiện việc khắc phục tồn tại của các đơn vị đã kiểm tra và các nội dung kiến nghị của Đoàn Kiểm tra đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Thanh tra Bộ) trước ngày 31/12/2020.

Văn phòng TCKTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: