Công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 28-12-2020 | Lượt xem: 771
Thực hiện Công văn số 6151/BTNMT-VP ngày 02/11/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) về việc xây dựng báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành và xây dựng báo cáo tổng kết năm 2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành các nội dung sau:

 Đánh giá kết quả trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có liên quan

Năm 2020, Tổng cục KTTV tiếp tục phổ biến quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Tổng cục thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Thủ tướng Chính phủ mới ban hành có liên quan, cụ thể:

- Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 “Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020”: tập trung khắc phục những hạn chế yếu kém tồn tại được chỉ ra từ tổng kết nhiệm vụ năm 2019; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; quan tâm hơn nữa đối với phát triển VH-XH, hài hoà với phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, sức khỏe cho người lao động, tiếp tục sửa đổi lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, làm tốt vai trò, chức năng của cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực KTTV.

- Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015, Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017: rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức; đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động và đề xuất phương án kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

- Triển khai đến từng cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong toàn Tổng cục góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII.

- Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và Quyết định số 3027/QĐ-BTNMT ngày 27/11/2019 của Bộ trưởng Bộ TNMT, năm 2020 Tổng cục KTTV được giao nhiệm vụ: “Xây dựng chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”, hiện nay Tổng cục đang triển khai đúng kế hoạch tiến độ yêu cầu.

- Tiếp nhận và thực hiện 12 Kết luận và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ có liên quan, tập trung giải quyết các vấn đề:

+ Chỉ đạo, quán triệt và tổ chức triển khai nghiêm túc, có chiều sâu các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2020; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

+ Tham mưu trong công tác KTTV, đề xuất giúp Bộ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn để bảo đảm an sinh xã hội, xử lý những vấn đề quan trọng, phát sinh, nhất là trong việc ứng phó, giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 và thực hiện “mục tiêu kép”: Tổng cục đã yêu cầu các đơn vị làm công tác dự báo xây dựng phương án đảm bảo hoạt động thông suốt của hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV quốc gia trong điều kiện dịch bệnh, đồng thời cập nhật thường xuyên bản tin dự báo đến người dân để có phương án phòng, chống dịch hiệu quả; ban hành Công văn số 391/TCKTTV-Q DB về việc tăng cường công tác dự báo KTTV phục vụ chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH, phòng chống thiên tai, dịch bệnh Covid 19, theo đó đã chủ động đề xuất với các Bộ, Ngành, địa phương có văn bản thông báo về nhu cầu cung cấp bổ sung thông tin dự báo, cảnh báo chi tiết cho các khu vực đ c th , nhất là các dự báo sớm, chi tiết cho địa bàn cụ thể c ng các yếu tố KTTV cần dự báo, để Tổng cục tổ chức triển khai thực hiện; quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; bố trí triển khai thực hiện phương án làm việc từ ngày 01 đến ngày 22/4/2020 cho cán bộ, công chức, viên chức trực hằng ngày tại công sở và sử dụng công nghệ thông tin làm việc qua mạng internet tại nhà riêng với tinh thần bám sát và bảo đảm toàn diện, tuyệt đối các yêu cầu về mục tiêu, nội dung ý nghĩa Khẩu hiệu hành động của ngành KTTV trong mọi tình huống diễn biến dịch, bệnh: “Thống nhất - Chính xác - iên tục - Tin cậy - Kịp thời”.

+ Tập trung rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong đó tập trung tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Tổng cục đã có đề xuất giảm 30% tổng giá trị mỗi phiếu thu phí khai thác, sử dụng tài liệu KTTV cho các cá nhân, tổ chức sử dụng tài liệu là đầu vào của quá trình sản xuất, kinh doanh; thời điểm áp dụng là ngay sau khi Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính có hiệu lực và kết thúc vào ngày 31/12/ 2020. Trên cơ sở đề xuất của Tổng cục (qua Bộ TNMT), Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 36/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV, theo đó kể từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, nộp phí bằng 70% mức quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 197/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV.

+ Tăng cường các bản tin dự báo, cảnh báo, đồng thời đảm bảo độ tin cậy của các bản tin phục vụ tốt công tác phòng, chống thiên tai. Đ c biệt nghiêm túc “Triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập m n” theo Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ đồng thời thu thập thông tin thiệt hại do thiếu nước, xâm nhập m n và nghiên cứu cải tiến bản tin “Phòng, chống hạn hán, xâm nhập m n, bảo đảm sản xuất nông nghiệp và dân sinh khu vực Đồng bằng sông Cửu ong m a khô năm 2019 - 2020”.

+ Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác thông tin về lĩnh vực KTTV phục vụ Thủ tướng làm việc với các tỉnh và về phát triển kinh tế v ng, miền: Vĩnh Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Kiên Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Miền Trung-Tây Nguyên-Đồng bằng sông Cửu ong, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế.

Văn phòng TCKTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: