Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Giới thiệu   /  Cơ cấu tổ chức  /  Trung tâm Dịch vụ tư vấn và Chuyển giao công nghệ KTTV&môi trường
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ tư vấn và Chuyển giao công nghệ khí tượng thủy văn và môi trường
Ngày đăng: 02/10/2014 Tải file đính kèm

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM

KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN QUỐC GIA

___________________

Số: 156 /QĐ-KTTVQG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    ________________________________

     Hà Nội, ngày  11  tháng 4  năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Trung tâm Dịch vụ tư vấn và Chuyển giao công nghệ

khí tượng thủy văn và môi trường

_________________________

TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN QUỐC GIA

Căn cứ Quyết định số 77/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2038/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ tư vấn và Chuyển giao công nghệ khí tượng thủy văn và môi trường trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tư vấn và Chuyển giao công nghệ khí tượng thủy văn và môi trường và Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Dịch vụ tư vấn và Chuyển giao công nghệ khí tượng thủy văn và môi trường (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là tổ chức sự nghiệp dịch vụ công trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, có chức năng giúp Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia tổ chức và thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ, chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực: điều tra cơ bản khí tượng thủy văn, môi trường không khí và nước, dự báo khí tượng thủy văn, nghiên cứu điều kiện khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và các lĩnh vực khác phù hợp với chuyên môn, khả năng của đơn vị theo quy định của pháp luật.

Trung tâm là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên; trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch dài hạn, năm năm về các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực điều tra, khảo sát, nghiên cứu điều kiện khí tượng thủy văn; dự báo khí tượng thủy văn và chuyển giao công nghệ khí tượng thủy văn và môi trường; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng năm của đơn vị và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

3. Ký kết, triển khai thực hiện các hợp đồng kinh tế, các đề tài, đề án, dự án hoạt động tư vấn, dịch vụ, nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ về điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn, thuỷ văn lục địa và thuỷ văn biển, diễn biến địa hình lòng sông, cửa sông và vùng biển ven bờ, đánh giá tác động môi trường nước và không khí, dự báo và phát tin về diễn biến thời tiết, tình hình bão, áp thấp nhiệt đới, diễn biến lũ, lụt, triều cường, các hiện tượng thời tiết, thủy văn nguy hiểm, biến đổi khí hậu và các dịch vụ khác phù hợp với chuyên môn, khả năng của đơn vị cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

4. Tham gia thực hiện các hợp đồng kinh tế, các đề tài, dự án về lĩnh vực điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn, tài nguyên nước, môi trường, dự báo phục vụ khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu; lĩnh vực tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khí tượng thủy văn, nâng cao ý thức cộng đồng về phòng, tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

5. Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực điều tra cơ bản, xử lý và lưu trữ số liệu, dự báo khí tượng thủy văn và môi trường, biến đổi khí hậu và các đề tài khác theo theo quy định của pháp luật và theo phân công của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

6. Tổ chức cung cấp, khai thác các dịch vụ về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và môi trường theo quy định của pháp luật; phát triển và chuyển giao công nghệ về khí tượng thủy văn, môi trường và các dịch vụ khác phù hợp với chuyên môn, khả năng của đơn vị theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

7. Tham gia tuyển chọn, đấu thầu thực hiện các dịch vụ về tư vấn và chuyển giao công nghệ về điều tra khảo sát, cung cấp các bản tin dự báo khí tượng thủy văn và môi trường; khảo sát vị trí đặt trạm, lắp đặt, bảo trì các công trình, trang thiết bị, máy móc chuyên môn về khí tượng thủy văn và môi trường cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và theo phân công của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

8. Tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai theo sự phân công của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

9. Quyết định mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, vốn huy động theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo phân cấp của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

10. Quản lý viên chức và người lao động; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức và người lao động của Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

11. Quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

12. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm:

a) Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Trung tâm.

c) Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Bộ máy giúp việc Giám đốc

a) Văn phòng;

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

c) Phòng Tư vấn - Phát triển thị trường;

d) Phòng Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ;

đ) Phòng Cung cấp dịch vụ.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 316/QĐ-KTTVQG ngày 14 tháng 6 năm 2010 của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ tư vấn và Chuyển giao công nghệ khí tượng thủy văn và môi trường.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tư vấn và Chuyển giao công nghệ khí tượng thủy văn và môi trường, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :

- Như Điều 4;

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng  (để b/c);

- Vụ TCCB;

- Cục KTTV và Biến đổi khí hậu;

- Tổng giám đốc, các Phó TGĐ Trung tâm;

- Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Hội CCB cơ quan Trung tâm;

- Lưu: VT, TCCB(3). V.46.                                                               

TỔNG GIÁM  ĐỐC

 

 

 

 

Lê Công Thành

Kem tri seo