Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Giới thiệu   /  Cơ cấu tổ chức  /  Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ khí tượng thuỷ văn và môi trường
Ngày đăng: 02/10/2014 Tải file đính kèm

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Số: 176 /QĐ-KTTVQG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 17 tháng  4  năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ 

khí tượng thuỷ văn và môi trường

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN QUỐC GIA

Căn cứ Quyết định số 77/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ khí tượng thuỷ văn và môi trường và Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

           Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ khí tượng thuỷ văn và môi trường là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn đối với cán bộ, viên chức, người lao động nhằm góp phần nâng cao năng lực điều tra cơ bản, dự báo khí tượng, khí hậu, khí tượng nông nghiệp, khí tượng thủy văn biển, thuỷ văn và tài nguyên nước (sau đây gọi chung là khí tượng thủy văn), quan trắc môi trường không khí và môi trường nước, phục vụ phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong phạm vi cả nước.

Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ khí tượng thuỷ văn và môi trường có tư cách pháp nhân, là đơn vị dự toán cấp III, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật và có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về công tác nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ khí tượng thuỷ văn, môi trường và chỉ đạo, tổ chức thực hiện sau khi được duyệt.

2. Nghiên cứu và chuyển giao các công nghệ ứng dụng vào lĩnh vực khí tượng thuỷ văn và môi trường.

3. Xúc tiến việc ứng dụng các công nghệ khí tượng thuỷ văn và môi trường phục vụ phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng.

4. Xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức thực hiện công tác đào tạo lại, đào tạo nâng cao, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn khí tượng, thuỷ văn và môi trường cho cán bộ, viên chức, người lao động trong và ngoài Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, dự án nhằm tăng cường năng lực phục vụ khí tượng thủy văn.

6. Tham gia xây dựng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về khí tượng thủy văn và môi trường.

7. Nghiên cứu cơ sở khoa học, tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án điều tra khảo sát khí tượng thủy văn và môi trường, diễn biến địa hình lòng sông, cửa sông, vùng biển ven bờ để bổ sung tài liệu điều tra cơ bản.

8. Tham gia thực hiện các hoạt động liên quan đến biến đổi khí hậu theo sự phân công của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

9. Tham gia thẩm định các quy hoạch, dự án đầu tư có liên quan đến khí tượng, thuỷ văn và môi trường theo sự phân công của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia và theo quy định của pháp luật.

10. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế đa phương, song phương và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về lĩnh vực khoa học công nghệ khí tượng thuỷ văn và môi trường theo sự phân công của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

11. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khí tượng thủy văn, nâng cao ý thức cộng đồng về phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai theo sự phân công của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

12. Ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng tư vấn và dịch vụ về đầu tư, chuyển giao công nghệ, cung cấp số liệu, hội thảo khoa học trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn, môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo các quy định của pháp luật.

         13. Liên doanh, liên kết hoặc tự tổ chức cung cấp, khai thác các dịch vụ về khí tượng thủy văn và môi trường theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia; thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

         15. Quản lý tổ chức, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, thi đua khen thưởng; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm và theo quy định của pháp luật.

         16. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo phân cấp của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia và theo quy định của pháp luật.

17. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

18. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

         1. Lãnh đạo Trung tâm:

         a) Lãnh đạo Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ khí tượng thuỷ văn và môi trường có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

         b) Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia về mọi  hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trung tâm; thành lập mới các tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ khí tượng, thuỷ văn, môi trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tự bảo đảm kinh phí hoạt động sau khi được Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia phê duyệt; xây dựng quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ và các quy chế hoạt động khác; điều hành mọi hoạt động của Trung tâm.

c) Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc chỉ đạo một hoặc một số lĩnh vực chuyên môn do Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.

         2. Các tổ chức trực thuộc Trung tâm:

a) Văn phòng.

b) Phòng Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn.

c) Phòng Ứng dụng công nghệ môi trường.

d) Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ.

đ) Phòng Phục vụ và Tư vấn.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 835/QĐ-TTKTTVQG ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ khí tượng thuỷ văn và môi trường.

Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ khí tượng thuỷ văn và môi trường, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                                                       

                                                                    

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);

- Vụ TCCB;

- Cục KTTV & BĐKH;

- Lãnh đạo Trung tâm;

- Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn,

 Đoàn TNCSHCM, Hội CCB cơ quan Trung tâm;

- Lưu: VP, Ban TCCB (3).Q.40.                                                              

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Lê Công Thành

Kem tri seo