Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Giới thiệu   /  Cơ cấu tổ chức  /  Đài Khí tượng cao không
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng cao không
Ngày đăng: 02/10/2014 Tải file đính kèm

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM

 KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN QUỐC GIA

       ____________________

 Số:  155 /QĐ-KTTVQG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

  Hà Nội, ngày  11  tháng 4  năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng cao không

                                              

TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Căn cứ Quyết định số 77/2013/QĐ-TTg ngày 24  tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Đài Khí tượng cao không và Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Đài Khí tượng cao không là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia (sau đây gọi tắt là Trung tâm), Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng điều tra cơ bản khí tượng cao không, phục vụ công tác dự báo khí tượng thuỷ văn, phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Đài Khí tượng cao không là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch, chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về công tác điều tra cơ bản khí tượng cao không và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tham gia xây dựng văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về khí tượng cao không và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chuyên môn nghiệp vụ khí tượng cao không trên toàn mạng lưới; thực hiện nhiệm vụ điều tra cơ bản khí tượng cao không tại Trạm Khí tượng Cao không Hà Nội.

5. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin và Dự liệu khí tượng thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương và các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc truyền, nhận thông tin khí tượng cao không.

6. Chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức theo dõi, phân tích cung cấp thông tin ra đa thời tiết 24h/24h khi có bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác; ra bản tin, cung cấp bản tin theo đúng quy chế.

7. Chủ trì phối hợp với các đơn vị thử nghiệm các phương pháp, giải pháp kỹ thuật đối với máy, thiết bị, vật tư kỹ thuật khí tượng cao không chuyên dùng. Trình Tổng giám đốc Trung tâm kế hoạch mua sắm máy, thiết bị, vật tư kỹ thuật đảm bảo cho hoạt động mạng lưới khí tượng cao không và tổ chức triển khai sử dụng trên mạng lưới sau khi được phê duyệt.

8. Tổ chức bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa, kiểm chuẩn các thiết bị khí tượng cao không theo phân công của Tổng giám đốc Trung tâm.

9. Đánh giá, xếp loại chất lượng điều tra cơ bản khí tượng cao không theo quy chế.

10. Thu thập, tính toán, chỉnh lý, đánh giá chất lượng số liệu; bảo quản và nộp lưu trữ tư liệu khí tượng cao không theo quy định.

11. Tổ chức tư vấn, khảo sát, thẩm định, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và phát triển công nghệ khí tượng cao không.

12. Tham mưu cho Tổng giám đốc Trung tâm việc lựa chọn thiết bị chuyên ngành khí tượng cao không để đưa vào mạng lưới.

13. Tổ chức cung cấp, khai thác các dịch vụ về khí tượng cao không với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

14. Bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ quản lý kỹ thuật và quan trắc viên khí tượng cao không trên toàn mạng lưới; tham gia đào tạo ngắn hạn, đào tạo dài hạn, đào tạo lại nhân lực về khí tượng cao không theo sự phân công của Tổng giám đốc Trung tâm.

15. Tham gia các hoạt động và tổ chức thực hiện các chương trình dự án hợp tác quốc tế đa phương, song phương theo sự phân công của Tổng giám đốc Trung tâm.

16. Tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai theo sự phân công của Tổng giám đốc Trung tâm.

17. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của viên chức và người lao động theo quy định.

18. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm.

19. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức, biệt phái, nghỉ hưu, thôi việc; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, thi đua khen thưởng; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức và người lao động thuộc Đài Khí tượng cao không theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Trung tâm.

20. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Trung tâm.

21. Thống kê, báo cáo định kỳ đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

22. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng giám đốc Trung tâm giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

  1. Lãnh đạo Đài Khí tượng cao không:

a) Lãnh đạo Đài Khí tượng cao không có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng giám đốc Trung tâm về mọi hoạt động của Đài Khí tượng cao không; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Đài Khí tượng cao không.

c) Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các tổ chức trực thuộc Đài Khí tượng cao không:

a) Văn phòng;

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

c) Phòng Máy - Thiết bị;

d) Phòng Quản lý mạng lưới trạm;

đ) Phòng Khí tượng ra đa;

e) Phòng Thông tin và Dữ liệu khí tượng cao không;

g) Trạm Khí tượng Cao không Hà Nội.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 786/QĐ-KTTVQG ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng cao không.

Giám đốc Đài Khí tượng cao không, Trưởng ban tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

 - Như Điều 4;

 - Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);

 - Vụ TCCB;

 - Cục KTTV và Biến đổi khí hậu;

 - Tổng giám đốc, các PTGĐ Trung tâm;

 - Văn phòng ĐU, Công Đoàn, ĐTNCSHCM, Hội  

 CCB cơ quan Trung tâm;

- Lưu: VT, Ban TCCB (3). V.45..

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

                          

Lê Công Thành

Kem tri seo