Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Giới thiệu   /  Cơ cấu tổ chức  /  Vụ Kế hoạch - Tài chính
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch - Tài chính
Ngày đăng: 02/10/2014 Tải file đính kèm

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN QUỐC GIA

––––––––––––––––

Số: 162 /QĐ-KTTVQG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

    Hà Nội, ngày  11  tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch - Tài chính

–––––––––––––––––––

TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Căn cứ Quyết định số 77/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Kế hoạch - Tài chính và Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Kế hoạch - Tài chính là tổ chức trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia (sau đây gọi tắt là Trung tâm), Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Tổng giám đốc Trung tâm quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán và đầu tư xây dựng trong phạm vi quản lý của Trung tâm.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng, trình Tổng giám đốc Trung tâm kế hoạch dài hạn,  năm năm, hàng năm của Trung tâm; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm xây dựng kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm.  

2. Chủ trì xây dựng dự toán ngân sách nhà nước; trình Tổng giám đốc Trung tâm trình Bộ phương án phân bổ, phương án điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; giao kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán trực thuộc.

4. Chủ trì thẩm định chủ trương mở mới các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn hàng năm; chủ trương mở mới dự án đầu tư phát triển, tổng hợp trình Tổng giám đốc Trung tâm trình Bộ phê duyệt.

5. Quản lý các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn; dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Trung tâm, cụ thể: chủ trì thẩm định mục tiêu, nhiệm vụ, thiết kế kỹ thuật, nội dung, khối lượng công việc, dự toán kinh phí, quyết toán vốn hàng năm và quyết toán hoàn thành các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn (bao gồm các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và các nguồn viện trợ khác), dự án đầu tư xây dựng cơ bản để trình Tổng giám đốc Trung tâm phê duyệt hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thực hiện chức năng giám sát đầu tư theo quy định của pháp luật.

6. Quản lý tài chính, kế toán theo trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp II, bao gồm: Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các đơn vị dự toán trực thuộc Trung tâm thực hiện chế độ tài chính, kế toán; chủ trì xét duyệt và thông báo quyết toán ngân sách hàng năm đối với các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc trước khi tổng hợp quyết toán ngân sách hàng năm gửi đơn vị dự toán cấp I.

7. Quản lý tài sản nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp, Ban quản lý dự án:

a. Tham mưu, đề xuất phương án xử lý tài sản nhà nước (điều chuyển, thu hồi, nhượng bán, thanh lý) cho các đơn vị thuộc Trung tâm theo quy định hiện hành;

b. Hướng dẫn, tổng hợp kết quả kiểm kê tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật;

c. Kiểm tra việc chấp hành chế độ mua sắm, quản lý sử dụng tài sản nhà nước;

d. Tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm đối với các đơn vị trực thuộc;

đ. Hướng dẫn việc quản lý và tham mưu, đề xuất phương án xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước và các dự án có nguồn vốn được coi là từ ngân sách nhà nước khi kết thúc.

8. Chủ trì tổ chức thẩm tra các định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm thuộc lĩnh vực khí tượng thủy văn giúp Tổng giám đốc Trung tâm trình Bộ trưởng phê duyệt.

9. Thực hiện công khai việc phân bổ và giao dự toán; công khai quyết toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm; thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

11. Đề xuất và tham gia tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về kế hoạch, tài chính, kế toán và đầu tư theo sự phân công của Tổng giám đốc Trung tâm.

12. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

13. Phối hợp với các đơn vị liên quan, cho ý kiến nhận xét về chuyên môn, nghiệp vụ trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán trong các đơn vị sự nghiệp, các Ban quản lý dự án thuộc thẩm quyền quản lý của Trung tâm.

14. Quản lý viên chức, tài sản thuộc Ban Kế hoạch - Tài chính theo quy định.

15. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng giám đốc Trung tâm giao và theo quy định của pháp luật.    

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Ban Kế hoạch - Tài chính:

a) Lãnh đạo Ban Kế hoạch - Tài chính có Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban.

b) Trưởng ban chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng giám đốc Trung tâm về mọi hoạt động của Ban.

c) Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Trưởng ban về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Viên chức của Ban Kế hoạch - Tài chính làm việc theo chế độ chuyên viên.

 Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 886/QĐ-KTTVQG ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch -Tài chính. 

Trưởng ban Ban Kế hoạch - Tài chính, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);

- Vụ TCCB;

- Cục KTTV và Biến đổi khí hậu;

  - Tổng giám đốc, các PTGĐ Trung tâm;

- Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn,

  Đoàn TNCSHCM, Hội CCB cơ quan Trung tâm;

- Lưu: VP, Ban TCCB (3), V.45.                                                              

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Lê Công Thành

 

Kem tri seo