Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Giới thiệu   /  Cơ cấu tổ chức  /  Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn
Ngày đăng: 02/10/2014 Tải file đính kèm

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM

KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN QUỐC GIA

___________________

Số:  158 /QĐ-KTTVQG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    __________________________________

     Hà Nội, ngày 11  tháng 4  năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

         Căn cứ Quyết định số 77/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

         Theo đề nghị của Liên đoàn trưởng Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn và Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Vị trí và chức năng

Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia (sau đây gọi tắt là Trung tâm), Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng điều tra khảo sát khí tượng bề mặt, khí tượng nông nghiệp, khí tượng thủy văn biển, thủy văn lục địa, tài nguyên nước, môi trường không khí và môi trường nước, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm (sau đây gọi chung là khí tượng thủy văn) để bổ sung số liệu cho hệ thống điều tra cơ bản khí tượng thủy văn, phục vụ phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

         Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

         1. Xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch, chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về công tác điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn, môi trường không khí và môi trường nước; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

         2. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn, môi trường không khí và nước và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn, môi trường không khí và môi trường nước theo sự phân công của Tổng giám đốc Trung tâm.

         3. Thực hiện điều tra, khảo sát theo kế hoạch và đột xuất về khí tượng thủy văn; đo đạc diễn biến địa hình lòng sông, lòng hồ, vùng cửa sông, ven bờ biển và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong phạm vi cả nước, báo cáo kịp thời các cấp có thẩm quyền nhằm khắc phục hậu quả và đề ra các biện pháp ngăn ngừa.

4. Phối hợp với các đơn vị liên quan khác thực hiện việc đo đạc khí tượng thủy văn, môi trường không khí và môi trường nước ở các khu vực chưa có điều kiện xây dựng các trạm khí tượng thủy văn cơ bản.

5. Ký kết và triển khai thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về khảo sát, đo đạc bản đồ, địa hình lòng sông, lòng hồ, cửa sông, bờ biển, vùng ven biển, khí tượng thủy văn và môi trường cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức cung cấp, khai thác các dịch vụ về khí tượng thủy văn và môi trường theo quy định của pháp luật.

7. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật về phương pháp đo đạc khí tượng thủy văn, môi trường không khí và môi trường nước.

8. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực khảo sát khí tượng thủy văn, môi trường và đo đạc địa hình theo phân công của Tổng giám đốc Trung tâm.

         9. Tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai theo sự phân công của Tổng giám đốc Trung tâm.

10. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của viên chức và người lao động theo quy định.

11. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm.

         12. Quản lý tổ chức, biên chế; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức, biệt phái, nghỉ hưu, thôi việc; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, thi đua khen thưởng; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức và người lao động thuộc Liên đoàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Trung tâm.

13. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Trung tâm.

         14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

         15. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng giám đốc Trung tâm giao và theo quy định của pháp luật.

        

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

         1. Lãnh đạo Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn:

a) Lãnh đạo Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn có Liên đoàn trưởng và không quá 03 Phó Liên đoàn trưởng.

         b) Liên đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng giám đốc Trung tâm về mọi hoạt động của Liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn.

c) Phó Liên đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Liên đoàn trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Bộ máy giúp việc Liên đoàn trưởng:

a) Văn phòng;

b) Phòng Khí tượng Thủy văn và Môi trường;

c) Phòng Kỹ thuật;

         3. Các tổ chức trực thuộc Liên đoàn:

         a) Đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn I;

         b) Đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn II;

         c) Đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn III;

d) Trung tâm Đo đạc thủy văn và môi trường;

đ) Trung tâm Đo đạc địa hình và bản đồ.

         Điều 4. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành

         Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 751/QĐ-KTTVQG ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn.

         Liên đoàn trưởng Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);

- Vụ TCCB;

- Cục KTTV và Biến đổi khí hậu;

  - Tổng giám đốc, các PTGĐ Trung tâm;

- Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Hội CCB cơ quan Trung tâm;

- Lưu: VP, Ban TCCB (3), V.45.                                                              

TỔNG GIÁM ĐỐC

          

 

 

Lê Công Thành

 

 

 

 

Kem tri seo