Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Giới thiệu   /  Cơ cấu tổ chức  /  Tạp chí Khí tượng Thủy văn
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn
Ngày đăng: 02/10/2014 Tải file đính kèm

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM

 KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN QUỐC GIA

 

 

Số:   153 /QĐ-KTTVQG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

   Hà Nội, ngày 11 tháng 4  năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN QUỐC GIA

Căn cứ Quyết định số 77/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Giấy phép hoạt động báo chí số 92/GP-BTTTT ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Tổng biên tập Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn và Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn (sau đây gọi là Tạp chí) là cơ quan ngôn luận của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng của cơ quan báo chí chuyên ngành giúp Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia tổ chức thực hiện nhiệm vụ báo chí, tuyên truyền và công bố thông tin trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia; tổ chức thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Tạp chí là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khí tượng thuỷ văn; hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý; giới thiệu những thành tựu, kết quả nghiên cứu khoa học, các giải pháp, công nghệ, mô hình tiên tiến trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu; giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong lĩnh vực phòng, tránh giảm thiểu thiệt hại thiên tai, bảo vệ công trình khí tượng thủy văn thông qua hoạt động báo chí.

2. Trình Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm của Tạp chí và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Tổ chức thực hiện các công việc thuộc quy trình biên tập, xuất bản và phát hành tạp chí, các ấn phẩm tuyên truyền về lĩnh vực khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu và các lĩnh vực có liên quan theo quy định; tuân thủ các quy định của Luật Báo chí và các quy định trong Giấy phép do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

4. Xây dựng và duy trì hoạt động của Tạp chí điện tử theo quy định của pháp luật.

5. Duy trì hoạt động trang web của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia theo quy định của pháp luật.

6. Thu thập, tổng hợp, báo cáo Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia các thông tin có liên quan đến hoạt động khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu phục vụ phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và quốc tế.

7. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia và các phương tiện thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm, biến đổi khí hậu, các hoạt động của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia phục vụ phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

8. Tổ chức mạng lưới cộng tác viên của Tạp chí; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu, nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ công chức, viên chức, biên tập viên, phóng viên và cộng tác viên.

9. Tham gia thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu theo sự phân công của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

10. Thực hiện các hoạt động dịch vụ chế bản, in ấn, thông tin, giới thiệu, quảng cáo theo quy định của pháp luật.

11. Tổ chức các hoạt động hợp tác, vận động tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm phát triển Tạp chí phù hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động của Tạp chí và theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của viên chức và người lao động theo quy định.

13. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

14. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức, biệt phái, nghỉ hưu, thôi việc; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, thi đua khen thưởng; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức và người lao động thuộc Tạp chí theo quy định của pháp luật và phân cấp của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

15. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Tạp chí:

a) Lãnh đạo Tạp chí có Tổng biên tập và không quá 03 Phó Tổng biên tập.

b) Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia về mọi hoạt động của Tạp chí; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Tạp chí.

c) Phó Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng biên tập về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Bộ máy giúp việc Tổng biên tập:

a) Ban Thư ký - Biên tập;

b) Ban Trị sự;

c) Phòng Phát hành - Tuyên truyền và Quảng cáo.

Tạp chí có Hội đồng biên tập, Hội đồng cố vấn. Tổ chức, quy chế hoạt động và thành viên Hội đồng biên tập, Hội đồng cố vấn do Tổng giám đốc Trung tâm quyết định phê duyệt, thành lập.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 106/QĐ-KTTVQG ngày 09 tháng 3 năm 2010 của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn.

Tổng biên tập Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ TĐKT, Bộ TN&MT;

- Cục KTTV và Biến đổi khí hậu;

- Tổng giám đốc, các PTGĐ Trung tâm;

- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Trung tâm KTTVQG;

- Lưu: VT, TCCB(3), V. 48.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Lê Công Thành

 

 

 

 

Kem tri seo