Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Giới thiệu   /  Cơ cấu tổ chức  /  Trung tâm Quan trắc Khí tượng Thủy văn
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn và môi trường
Ngày đăng: 02/10/2014 Tải file đính kèm

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Số: 154 /QĐ-KTTVQG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

  Hà Nội, ngày  11  tháng 4  năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn và môi trường

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Căn cứ Quyết định số 77/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn và môi trường và Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn và môi trường (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản về khí tượng bề mặt, khí tượng nông nghiệp, khí tượng bức xạ, khí tượng biển, đo mưa, thủy văn lục địa, thủy văn biển, môi trường không khí, môi trường nước, quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu (sau đây gọi chung là khí tượng thủy văn), phục vụ công tác dự báo khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Trung tâm là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch, chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về công tác điều tra cơ bản khí tượng thuỷ văn và môi trường; tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.

2. Kiểm tra, giám sát việc xây dựng, phát triển mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn; hệ thống phòng thí nghiệm phân tích và đo lường kiểm định khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Đề xuất và tham gia xây dựng văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, phương án duy trì hoạt động của hệ thống lưới trạm và các văn bản khác về công tác điều tra cơ bản khí tượng thuỷ văn; tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.

4. Thẩm định việc thành lập, nâng cấp, hạ cấp, di chuyển và giải thể trạm khí tượng thuỷ văn; kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật công trình khí tượng thuỷ văn thuộc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với các Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực về:

         a. Công trình, thiết bị đo đạc;

b. Quan trắc, phát báo số liệu;

         c. Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo đạc;

         d. Phân tích môi trường;

         đ. Chỉnh lý, chỉnh biên tài liệu;

         e. Đánh giá, xếp loại chất lượng điều tra cơ bản.

6. Thẩm định kết quả đo đạc, chỉnh lý, chỉnh biên tài liệu, đánh giá và xếp loại chất lượng điều tra cơ bản khí tượng thuỷ văn đối với các Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực.

7. Tham gia thẩm định và nghiệm thu các dự án, đề án về khí tượng thuỷ văn; thực hiện các chương trình, dự án đầu tư theo sự phân công của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

8. Tổ chức thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, sửa chữa nhỏ phương tiện đo khí tượng thuỷ văn của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

9. Thực hiện nhiệm vụ phân tích hàm lượng chất lơ lửng, mẫu môi trường không khí và môi trường nước đối với các Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực: Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

10. Lựa chọn, thử nghiệm trình Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia phê duyệt các máy, thiết bị, công nghệ, công trình đo khí tượng thuỷ văn để đưa vào sử dụng; kiến nghị loại bỏ các máy, thiết bị, công nghệ, công trình đo khí tượng thuỷ văn khi không còn phù hợp.

11. Tổ chức cung cấp, khai thác các dịch vụ về: khí tượng thuỷ văn, môi trường, định vị sét, biến đổi khí hậu đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

         12. Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ điều tra cơ bản khí tượng thuỷ văn.

         13. Đề xuất, tham gia tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho viên chức làm công tác điều tra cơ bản khí tượng thuỷ văn theo sự phân công của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

         14. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế đa phương, song phương và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về khí tượng thuỷ văn, môi trường và đo lường kiểm định theo sự phân công của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

         15. Tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai theo sự phân công của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

         16. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của viên chức và người lao động theo quy định.

17. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

18. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức, biệt phái, nghỉ hưu, thôi việc; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức và người lao động thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

19. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

20. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ và các lĩnh vực công tác được giao.

21. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm:

a) Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Trung tâm.

c) Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.

           2. Bộ máy giúp việc Giám đốc

a) Văn phòng;

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

c) Phòng Khí tượng;

d) Phòng Thuỷ văn;

đ) Phòng Khí tượng Thủy văn biển;

e) Phòng Môi trường;

f) Phòng Thiết bị - Công nghệ;

g) Phòng Đo lường - Kiểm định;

h) Phòng Thí nghiệm phân tích môi trường khu vực I.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 758/QĐ-KTTVQG ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn và môi trường.

Giám đốc Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn và môi trường, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

                                                                                                                                      

 

Nơi nhận :

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);

- Vụ TCCB;

- Cục KTTV và Biến đổi khí hậu;

- Tổng giám đốc, các PTGĐ Trung tâm;

- Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn,

Đoàn TNCSHCM, Hội CCB cơ quan Trung tâm;

- Lưu: VP, Ban TCCB (3), VT, V.45.                                                            

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Lê Công Thành

Kem tri seo