Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Giới thiệu   /  Cơ cấu tổ chức  /  Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương
Ngày đăng: 02/10/2014 Tải file đính kèm

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM

KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN QUỐC GIA

___________________

Số: 159 /QĐ-KTTVQG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    __________________________________

     Hà Nội, ngày  11  tháng 4  năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

________________________________

TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Căn cứ Quyết định số 77/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương và Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tổ chức thực hiện công tác dự báo khí tượng, khí hậu, thủy văn, khí tượng thủy văn biển (sau đây gọi chung là khí tượng thủy văn), đánh giá xu thế biến đổi khí hậu phục vụ phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên toàn lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam; tổ chức thực hiện các dịch vụ công khác theo quy định của pháp luật.

Trung tâm là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch, chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm, các đề án, dự án về dự báo khí tượng thuỷ văn, xu thế biến đổi khí hậu và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Chủ trì xây dựng quy trình, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ - thuật về dự báo khí tượng thuỷ văn và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Tham gia xây dựng văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu.

4. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo với lãnh đạo các cấp có thẩm quyền về tình hình khí tượng thủy văn và xu thế biến đổi khí hậu, đặc biệt là bão, áp thấp nhiệt đới, dông sét, lũ, lụt, triều cường và các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm khác.

5. Thực hiện nghiệp vụ dự báo khí tượng thuỷ văn; phát các bản tin cảnh báo, dự báo, thông báo khí tượng thuỷ văn theo quy định phục vụ phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng.

6. Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; kiểm tra, giám sát nghiệp vụ dự báo khí tượng thủy văn; đánh giá chất lượng dự báo khí tượng thủy văn đối với các Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực.

7. Tham gia xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống trao đổi thông tin dữ liệu khí tượng thuỷ văn để đáp ứng yêu cầu công tác dự báo và đánh giá xu thế biến đổi khí hậu trên phạm vi cả nước.

8. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ dự báo khí tượng thuỷ văn, đánh giá xu thế biến đổi khí hậu.

9. Tổ chức cung cấp, khai thác các dịch về: dự báo khí tượng thuỷ văn và môi trường, biến đổi khí hậu; cung cấp thông tin dữ liệu khí tượng, khí hậu, thủy văn, khí tượng thủy văn biển cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

10. Đề xuất, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ dự báo khí tượng thuỷ văn theo sự phân công của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

11. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế đa phương, song phương và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về dự báo khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu và các lĩnh vực có liên quan theo sự phân công của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

12. Tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai theo sự phân công của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

13. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của viên chức và người lao động theo quy định.

14. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

15. Quản lý tổ chức, biên chế; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức, biệt phái, nghỉ hưu, thôi việc; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, thi đua khen thưởng; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức, người lao động thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

16. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

17. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm:

a) Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Trung tâm.

c) Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các tổ chức trực thuộc Trung tâm:

a) Văn phòng;

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

c) Phòng Dự báo khí tượng hạn ngắn;

d) Phòng Dự báo thuỷ văn Bắc Bộ;

đ) Phòng Dự báo thuỷ văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ;

e) Phòng Dự báo khí tượng hạn vừa, hạn dài;

g) Phòng Dự báo khí tượng thuỷ văn biển;

h) Phòng Thông tin - Máy tính;

i) Phòng Dự báo số và viễn thám;

j) Phòng Quản lý dự báo.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyết định số               785/QĐ-KTTVQG ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);

- Vụ TCCB;

- Cục KTTV và Biến đổi khí hậu;

- Tổng giám đốc, các PTGĐ Trung tâm;

- Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Hội CCB cơ quan Trung tâm;

- Lưu: VP, Ban TCCB (3), V.45.                                                            

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Lê Công Thành

Kem tri seo