Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Giới thiệu   /  Cơ cấu tổ chức  /  Vụ Tổ chức cán bộ
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức cán bộ
Ngày đăng: 02/10/2014 Tải file đính kèm

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

 

Số:  161 /QĐ-KTTVQG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

   Hà Nội, ngày  11 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức cán bộ

                                           

TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Căn cứ Quyết định số 77/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Tổ chức cán bộ là tổ chức trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia (sau đây gọi tắt là Trung tâm), Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Tổng giám đốc Trung tâm quản lý và chỉ đạo thực hiện công tác: tổ chức bộ máy, biên chế; đào tạo, bồi dưỡng; chế độ, chính sách và lao động, tiền lương đối với công chức, viên chức và người lao động; cải cách hành chính (sau đây gọi chung là công tác tổ chức cán bộ) thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng giám đốc Trung tâm chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm, đề án, dự án, nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của Trung tâm; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Về tổ chức bộ máy và biên chế:

a) Chủ trì xây dựng, trình Tổng giám đốc Trung tâm đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm. Thẩm định, trình Tổng giám đốc Trung tâm đề án kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc Trung tâm; việc thành lập, tổ chức lại, giải thể, đổi tên các đơn vị trực thuộc Trung tâm; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Chủ trì xây dựng, trình Tổng giám đốc Trung tâm dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm. Thẩm định, trình Tổng giám đốc Trung tâm dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Trung tâm;

c) Trình Tổng giám đốc Trung tâm đề án thành lập, tổ chức lại, bổ sung nhiệm vụ; phê duyệt điều lệ, sửa đổi và bổ sung điều lệ của các đơn vị hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên trực thuộc Trung tâm;

d) Trình Tổng giám đốc Trung tâm việc phân loại, xếp hạng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung tâm; phương án đổi mới tổ chức và hoạt động, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung tâm theo quy định;

đ) Thẩm định đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị trực thuộc Trung tâm; tổng hợp, trình Tổng giám đốc Trung tâm đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm;

e) Chủ trì xây dựng, trình Tổng giám đốc Trung tâm kế hoạch và phương án phân bổ biên chế công chức, viên chức trong các đơn vị trực thuộc Trung tâm;

3. Về quản lý công chức, viên chức và người lao động:

a) Chủ trì xây dựng, trình Tổng giám đốc Trung tâm quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ công chức, viên chức của Trung tâm; quy định về quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Trình Tổng giám đốc Trung tâm tiêu chuẩn viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc và tiêu chuẩn khung đối với viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Trung tâm; quy định thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Trung tâm; phân cấp quản lý công chức, viên chức thuộc Trung tâm;

c) Trình Tổng giám đốc Trung tâm việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, xin từ chức, thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý; tiếp nhận, điều động, biệt phái, chuyển công tác, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, kỷ luật công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

d) Trình Tổng giám đốc Trung tâm kế hoạch tuyển dụng viên chức hàng năm của các đơn vị trực thuộc Trung tâm theo phân cấp của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tổ chức tuyển dụng viên chức và hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng viên chức của các đơn vị trực thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật;

đ) Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện quy trình, thủ tục quy hoạch, bố trí, sử dụng, nghỉ hưu, thôi việc đối với viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;

e) Trình Tổng giám đốc Trung tâm việc cử viên chức và người lao động đi công tác và giải quyết việc riêng ở nước ngoài theo quy định của pháp luật và phân cấp về quản lý công chức, viên chức của Bộ và Trung tâm;

g) Hướng dẫn và tổng hợp nhận xét đánh giá công chức, viên chức, người lao động theo quy định; quản lý về số hiệu công chức, mã số chức danh nghề nghiệp viên chức của Trung tâm;

h) Quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo phân cấp; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện quản lý, khai thác sử dụng, lưu trữ hồ sơ viên chức theo quy định của pháp luật.

4. Về đào tạo, bồi dưỡng:

a) Trình Tổng giám đốc Trung tâm quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ công chức, viên chức; quy chế, quy định về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân lực thuộc Trung tâm; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức hàng năm của Trung tâm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Tham gia biên soạn và thẩm định chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; chương trình đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ tổng hợp; chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đối với công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với các đơn vị trực thuộc Trung tâm;

d) Giúp Tổng giám đốc Trung tâm thực hiện việc cử và quản lý công chức, viên chức và người lao động đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý công chức, viên chức của Bộ và Trung tâm;

đ) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức làm công tác tổ chức cán bộ của Trung tâm; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, quốc phòng an ninh đối với viên chức quy hoạch hoặc lãnh đạo các đơn vị, tổ chức thuộc Trung tâm; tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của Trung tâm; chủ trì tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức thuộc Trung tâm.

 

5. Về chế độ, chính sách, lao động và tiền lương:

a) Trình Tổng giám đốc Trung tâm đề án thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc Trung tâm theo quy định; phối hợp với các đơn vị chức năng, liên quan tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Trình Tổng giám đốc Trung tâm việc nâng ngạch, chuyển ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thay đổi chức danh nghề nghiệp; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; nâng bậc lương, xếp lương đối với viên chức và người lao động thuộc Trung tâm; xác nhận danh sách hưởng lương và phụ cấp lương của các đơn vị trực thuộc Trung tâm theo quy định;

c) Giúp Tổng giám đốc Trung tâm thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp về quản lý công chức, viên chức của Bộ và Trung tâm;

d) Đề xuất, tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp về quản lý công chức, viên chức của Bộ và Trung tâm;

đ) Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Trung tâm trong việc thực hiện chế độ chính sách, lao động, tiền lương đối với công chức, viên chức và người lao động.

6. Về cải cách hành chính:

a) Trình Tổng giám đốc Trung tâm việc phân công, ủy quyền thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc đối với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trung tâm;

b) Chủ trì xây dựng, trình Tổng giám đốc Trung tâm chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của các đơn vị trực thuộc Trung tâm;

c) Chủ trì tổ chức thực hiện nội dung cải cách bộ máy hành chính và đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm;

7. Chủ trì, phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

8. Chủ trì xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về công chức, viên chức, tổ chức bộ máy, vị trí việc làm thuộc Trung tâm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức cán bộ của Trung tâm.

9. Tham gia xây dựng và giúp Tổng giám đốc Trung tâm thẩm định các chương trình, dự án, đề án thuộc thẩm quyền của Trung tâm có nội dung liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động, tiền lương và đào tạo; tham gia xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của ngành.

10. Giúp Tổng giám đốc Trung tâm thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng danh mục tài liệu bí mật nhà nước thuộc Trung tâm.

11. Về công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức cán bộ:

a) Trình Trung tâm kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ hàng năm đối với các đơn vị trực thuộc Trung tâm, tổ chức thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Trung tâm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ của đơn vị; tổ chức kiểm tra đột xuất việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của các cơ quan có thẩm quyền về công tác tổ chức cán bộ đối với các đơn vị trực thuộc Trung tâm;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo về công tác tổ chức cán bộ; đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, tổ chức trực thuộc Trung tâm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức cán bộ;

c) Trình Tổng giám đốc Trung tâm phương án giải quyết các trường hợp vi phạm quy định của Nhà nước và của các cơ quan có thẩm quyền về công tác tổ chức cán bộ.

12. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học về công tác tổ chức cán bộ theo phân công của Tổng giám đốc Trung tâm.

13. Thường trực hội đồng tuyển dụng; hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức không qua thi tuyển; hội đồng xét thăng hạng, chuyển loại viên chức của Trung tâm.

14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

15. Quản lý viên chức, tài sản thuộc Ban Tổ chức cán bộ theo quy định.

16. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng giám đốc Trung tâm giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ:

a) Lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ có Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban.

b) Trưởng ban chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng giám đốc Trung tâm về mọi hoạt động của Ban.

c) Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Trưởng ban về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Viên chức của Ban Tổ chức cán bộ làm việc theo chế độ chuyên viên.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 749/QĐ-KTTVQG ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức cán bộ.

Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                                                

 

Nơi nhận :

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);

- Vụ TCCB;

- Cục KTTV và Biến đổi khí hậu;

- Tổng giám đốc, các PTGĐ Trung tâm;

- Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn,

 Đoàn TNCSHCM, Hội CCB cơ quan Trung tâm;

- Lưu: VP, Ban TCCB (3), V.45.                                                              

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Lê Công Thành

 

Kem tri seo