Hội nghị công chức, viên chức khối cơ quan Tổng cục năm 2019

Đăng ngày: 12-06-2020 | Lượt xem: 434
Sáng ngày 12/6/2020, khối cơ quan Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) tổ chức Hội nghị công chức, viên chức (CCVC) năm 2019 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, tổng kết phong trào thi đua năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020, đánh giá kết quả hoạt động và bầu Ban thanh tra nhân dân khối cơ quan Tổng cục nhiệm kỳ 2020 - 2021. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV ông lê Hồng Phong tham dự và chủ trì Hội nghị.

Hội nghị công chức, viên chức Khối cơ quan Tổng cục năm 2019 có các nhiệm vụ chính là: tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn Khối cơ quan Tổng cục năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020; phát động phong trào thi đua năm 2020 và Bầu Ban thanh tra nhân dân Khối cơ quan Tổng cục nhiệm kỳ 2020 - 2021. Hội nghị cũng sẽ là diễn đàn dân chủ cơ sở để CCVC và người lao động tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng và phát triển của Khối cơ quan Tổng cục; phát huy quyền làm chủ và thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan theo quy định tại Quy chế dân chủ cơ sở. Đây cũng là diễn đàn để công chức, viên chức và người lao động thảo luận, kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người lao động, đồng thời đây cũng là dịp để mỗi chúng ta nhìn nhận lại trách nhiệm của mình trong việc hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chuyên môn được giao; trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức đối với việc đảm bảo các quy định, nguyên tắc của một cơ quan nhà nước; trong việc đóng góp bảo vệ giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa công sở và trật tự nội vụ của đơn vị mình cũng như cả Khối cơ quan Tổng cục.

Bà Đỗ ThịThu Huyền, Trưởng ban Thanh tra nhân dân Báo cáo tình hình hoạt động của ban Thanh tra nhân dân năm 2019

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo phát động phong trào thi đua năm 2020 và các ý kiến phát biểu của viên chức và người lao động tham dự Hội nghị. Nội dung các báo cáo và ý kiến đã phản ánh đầy đủ mọi hoạt động của khối cơ quan Tổng cục, nêu bật những kết quả đạt được, những tồn tại và giải phát khắc phục. Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân khối cơ quan Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2021.

Ông Nguyễn Vưn Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Công đoàn khối cơ quan Tổng cục Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019

Căn cứ phương hướng, kế hoạch công tác năm 2020 của khối cơ quan Tổng cục, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị và Công đoàn khối cơ quan Tổng cục có trách nhiệm xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác năm 2020 tại đơn vị:

Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác bảo đảm kịp thời chế độ thông tin, báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Tổng cục; bảo đảm điều kiện vật chất, trang thiết bị, phương tiện máy móc phục vụ tốt cho mọi hoạt động của khối cơ quan Tổng cục.

Tập trung các nguồn lực tham mưu giúp Đảng ủy, Lãnh đạo, Tổng cục và tổ chức thực hiện hiệu quả các lĩnh vực: công tác Đảng, đoàn thể; công tác văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch - tài chính, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, quan lý mạng lưới KTTV, quản lý dự báo KTTV, trong đó trọng tâm là các nhiệm vụ: triển khai hoạt động của Tổng cục KTTV, sắp xếp lại tổ chức, nguồn lực các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, đáp ứng nhu cầu công tác KTTV trong giai đoạn mới; triển khai thực hiện cơ chế tài chính mới theo quy định của Đảng, Nhà nước, nhất là cơ chế hoạt động của đơn vị tự chủ, giao khoán theo đơn đặt hàng; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các đề tài, dự án chuyên môn, nhất là các dự án hợp tác quốc tế sử dụng nguồn vốn ODA để đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa ngành KTTV.

Vận động đoàn viên, CCVC và người lao động đoàn kết, xây dựng cơ quan văn hóa, môi trường sạch, đẹp, an toàn; gương mẫu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CCVC và người lao động, nhiệt tình tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, CCVC và người lao động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gương mẫu thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế của Tổng cục KTTV; tích cực tham gia cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng giải quyết công việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, góp phần xâu dựng đội ngũ CCVC và người lao động; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVC và người lao động.

Sau một buổi sáng làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và chất lượng, Hội nghị công chức, viên chức năm 2019 của Khối cơ quan Tổng cục đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã hoàn thành được các nhiệm vụ đa đề ra theo kế hoạch, đó là: thông qua báo cáo tổng kết, đánh giá kế hoạch năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo phát động thi đua năm 2020, báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Khối cơ quan Tổng cục năm 2019 và Bầu Ban thanh tra nhân dân khối Cơ quan Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2021.

Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong đề nghị Văn phòng Tổng cục tiếp thu, hoàn thiện báo cáo tổng kết, đánh giá kế hoạch năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Công đoàn Khối cơ quan Tổng cục tiếp thu, hoàn thiện báo cáo phát động thi đua năm 2020, Nghị quyết Hội nghị để ban hành thực hiện thống nhất, hiệu quả trong toàn Khối cơ quan Tổng cục; Ban chấp hành công đoàn tổ chức họp bầu Trưởng ban, Phó ban thanh tra nhân dân và chuẩn y Ban thanh tra nhân dân Khối cơ quan Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2021 theo quy định.

Với tinh thần và khí thế của Hội nghị toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc khối cơ quan Tổng cục tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019; ra sức phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2020, góp phần xây dựng ngành KTTV ngày càng phát triển vững mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Bài và ảnh: Thu Hằng

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: